Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor/Podinspektor nadzoru robót elektrycznych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu – ½ lub pełny etat

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Inspektor/Podinspektor nadzoru robót elektrycznych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu – ½ lub pełny etat

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektor/Podinspektor nadzoru robót elektrycznych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu – ½ lub pełny etat.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Inspektor/Podinspektor nadzoru robót w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być przechowywane w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


 Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne o kierunku elektrycznym,

b) staż pracy:

 - przy wykształceniu średnim - 3 lata stażu - zatrudnienie na stanowisku Podinspektora, 5 lat pracy zatrudnienie na stanowisku Inspektora,

 - przy wykształceniu wyższym - brak stażu – zatrudnienie na stanowisku Podinspektora, 3 lata stażu zatrudnienie na stanowisku Inspektora,

c) uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej w zakresie kierowania i nadzorowania robotami,

c) przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

d) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f) obywatelstwo: polskie *)  

Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku elektrycznym, teletechnicznym,  

b) 3 lata doświadczenia  zawodowego związanego przygotowywaniem i realizowaniem robót elektrycznych,

c) umiejętność  obsługi komputera

d) znajomość programów Word i Excel,

e) znajomość przepisów: ustaw Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

f) prawo jazdy kat. B,


Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.

 1. Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z budową/przebudową instalacji i sieci elektrycznych na terenie gminy Piaseczno, a w szczególności:

1.1.   przygotowanie dokumentacji przetargowej,

1.2.   opracowywanie projektów umów zawieranych z wykonawcami zamówienia,

1.3.   uczestnictwo w procedurze wyboru wykonawców,

1.4.   nadzór nad realizacją robót elektrycznych,

1.5.   odbiór techniczny wykonanych robót i rozliczenie wykonanego zadania,

1.6   rozliczenie finansowe zakończonych robót,

1.7   realizacja robót zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane,

1.8   Przygotowywanie dokumentów OT i PT.

 1. Współpraca przy opracowywaniu założeń techniczno-ekonomicznych dla planowanych zadań w roku budżetowym.
 2. Prowadzenie korespondencji dotyczącej prowadzonych spraw.
 3. Odpowiadanie na złożone wnioski i interpelacje dotyczące prowadzonych spraw.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera,

b) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,

c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,

d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

e) praca częściowo w terenie,

f) praca na wysokości,

g) używanie samochodu do celów służbowych.


Wymagane dokumenty:

a) życiorys  zawodowy,

b) list motywacyjny,

c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,

d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,

h) kopia uprawnień budowlanych,

i) kopia zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

j) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,

k) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „ Nadzór robót elektrycznych - IDR” należy składać:

 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze),
 • w terminie do dnia 30.08.2019 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, dnia 29.07.2019r.


Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

(-) Daniel Putkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij