Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor ds. nadzoru robót budowlanych w Wydziale Inwestycji - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat MAŁGORZATA STASZYŃSKA, Warszawa

uzasadnienie wyboru Pani Małgorzata Staszyńska była jedyną kandydatką w postępowaniu konkursowym.
Pani Staszyńska spełniła wszystkie wymagania pracodawcy na ww. stanowisku pracy w zakresie przygotowania i doświadczenia zawodowego. Jest mgr inż. budownictwa lądowego z uprawnieniami kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiada wieloletni staż pracy w budownictwie.

Piaseczno, 17.09.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz

Szczegóły

stanowisko Inspektor ds. nadzoru robót budowlanych w Wydziale Inwestycji - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na  stanowisko pracy Inspektora ds. nadzoru robót budowlanych w Wydziale Inwestycji.

 


KLAUZULA INFORMACYJNAInformuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Inspektora ds. nadzoru robót budowlanych  w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie:  średnie  lub wyższe techniczne w zakresie ogólnobudowlanym,

b) staż pracy: minimum 3 lata przy wykształceniu wyższym,  5 lat przy wykształceniu średnim,

c) uprawnienia w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej (nieograniczone lub ograniczone) do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym (lub uprawnienia o podobnym brzmieniu),

d) przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

e) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

g) obywatelstwo: polskie.


O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Wymagania dodatkowe:

a) staż pracy – 3 lata przy inwestycjach budowlanych na stanowisku kierowniczym lub inspektora nadzoru,

b) umiejętność obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych pakietu MS Office (Word, Excel),

c) znajomość ustaw:  ustawa o  samorządzie gminnym, Prawo budowlane,  Prawo zamówień publicznych,

d) umiejętność pracy w zespole,

e) umiejętność pracy pod presją czasu,

f) wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność,  rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność organizacji czasu pracy, dyspozycyjność,  nastawienie na efekty pracy, energia i dynamizm w działaniu.


3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:

Przygotowywanie postępowań przetargowych w zakresie inwestycji w ramach opisu przedmiotu, w tym:

a)          przygotowywanie wniosków wstępnych, zlecanie dokumentacji  projektowej,

b)          przygotowywanie umów i zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania i pozyskiwania pozwoleń administracyjnych,

c)          weryfikacja dokumentacji technicznej,

d)          przygotowywanie projektów umów z wykonawcami w zakresie inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

e)          przygotowywanie niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

f)           nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi,

g)          współpraca z innymi wydziałami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych,

h)          uczestnictwo w odbiorach wykonanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji i remontów,

i)            rozliczanie finansowe inwestycji,

j)           uczestniczenie w naradach koordynacyjnych dotyczących realizowanych inwestycji,

k)          uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,

l)            uczestniczenie w odbiorach pogwarancyjnych wykonanych inwestycji.


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) wejście do budynku Urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,

b) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

c) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,

d) praca biurowa z obsługą komputera,

e)  praca częściowo w terenie,

f) używanie samochodu do celów służbowych.


5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i wymagany staż pracy,

d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

e)  oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) kopia uprawnień budowlanych i przynależności do Izby,

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,

i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

j) kandydaci niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów , obowiązani są do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty z dopiskiem – „ Inspektor nadzoru robót budowlanych - INW” należy składać:

 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
 • (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)  w terminie  do dnia  30.08.2019 r.  do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, dnia 05.08.2019r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

(-) Daniel Putkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij