Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat RENATA JANICKA, Piaseczno

uzasadnienie wyboru Pani Renata Janicka posiada wykształcenie wyższe na kierunku geodezja i kartografia w zakresie kataster i systemy informacji przestrzennej oraz wymagane doświadczenie zawodowe, w tym w administracji samorządowej.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pani Janicka wykazała się najlepszą znajomością zagadnień wymaganych na stanowisku pracy. Pani Janicka otrzymała najwyższą ocenę komisji rekrutacyjnej pod kątem spełnienia wymagań pracodawcy.

Piaseczno, 24.09.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Wykaz osób,
które spełniły wymagania formalne i  zostały dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji w konkursie na stanowisko  Podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami.

Lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

Ostanie 3 cyfry
nr telefonu

Godzina spotkania

 1.  

J

Renata

Piaseczno

666

10.30

 1.  

P

Katarzyna

Brodek

098

10.40

 1.  

Ż

Rafał

Piaseczno

671

10.50

 1.  

G

Agnieszka

Janów

387

11.00

 1.  

M

Arkadiusz

Warszawa

337

11.10

 1.  

M-W

Justyna

Piaseczno

659

11.20

 1.  

M

Stella

Piaseczno

800

11.30

Ww. kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 20.09.2019 r. w Sali nr 38,  I piętro,   (UMiG, Kościuszki 5, Piaseczno).

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Arkadiusz CzapskiUrząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1802).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być przechowywane w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

1)      Wymagania niezbędne:

a)       wykształcenie: średnie lub wyższe w kierunku   geodezja i kartografia, lub prawo, administracja,

b)      staż pracy: przy wykształceniu średnim - 3 lata, przy wykształceniu wyższym - brak wymogu stażu pracy,

c)       niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)      obywatelstwo: Polskie.


O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2)      Wymagania dodatkowe:

a)       wykształcenie: wyższe o kierunku geodezja i kartografia oraz/lub administracja, prawo, mile widziane kierunki związane z przetwarzaniem danych przestrzennych,

b)      doświadczenie – mile widziane doświadczenie w administracji publicznej, geodezji, kartografii lub przetwarzaniu danych przestrzennych,

c)       dobra obsługa komputera,

d)      znajomość programów GEOMAP, WORD, EXCEL,

e)      znajomość przepisów: ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa geodezyjnego i kartograficznego, kpa, prawa zamówień publicznych, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,

f)        znajomość technologii GIS (narzędzia: GeoMedia, QGIS),

g)       podstawowa znajomość zagadnień dotyczących analiz danych przestrzennych,

h)      samodzielność, sumienność, komunikatywność.3)      Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.

a) prowadzenie spraw związanych z EMUiA,

b) prowadzenie spraw dotyczących postępowań administracyjnych dotyczących podziałów nieruchomości oraz rozgraniczeń nieruchomośc,i

c) prowadzenie spraw dotyczących uprawomocniania AWZ,

d) przygotowywanie dokumentacji i wniosków o zmiany w EGIB oraz księgach wieczystych w zakresie prowadzonych spraw z punktu b),

e) przygotowywanie zleceń na wykonanie prac geodezyjnych i geodezyjno-gisowych,

f) udział w realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie geodezyjno-gisowym, w szczególności udział w opracowaniu warunków technicznych, opisu przedmiotu zamówienia, a także weryfikacji jakościowej produktów,

g) edycja zbiorów danych przestrzennych i przetwarzanie danych przestrzennych (analizy).

 

4)      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca o charakterze administracyjno - biurowym z obsługą komputera,

b) praca w budynku Urzędu przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze,

c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,

d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

e) bezpośredni kontakt z interesantami.

f) praca częściowo w terenie.


5)     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


6)  Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV),

b)      list motywacyjny,

c)       kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,

d)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

e)      oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)        oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,

h)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.,

i)        w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,

j)        w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.7)  Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „ Podinspektor - GGG” należy składać:

 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze) w terminie do dnia 30.08.2019r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).Piaseczno, dnia 07.08.2019r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

(-) Daniel Putkiewicz


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij