Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Referent ds. kontroli i serwisu Strefy Płatnego Parkowania w Wydziale IT- ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat ANDRZEJ PERSJANOW, Warszawa

uzasadnienie wyboru Pan Andrzej Persjanow był jedynym kandydatem biorącym udział w rekrutacji. Uwzględniając doświadczenie zawodowe i wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że p.Persjanow spełni oczekiwania na stanowisku Referenta SPP.

Piaseczno, dnia 24.09.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz

Szczegóły

stanowisko Referent ds. kontroli i serwisu Strefy Płatnego Parkowania w Wydziale IT- ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Informujemy, że wymagania formalne na stanowisko referenta ds. kontroli i serwisu Strefy Płatnego Parkowania  w Wydziale Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego  spełnił
 p. Andrzej P. zam. w Warszawie.

Pana Andrzeja  P.  zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 20.09.2019 r.
w Sali nr 38,  I piętro,   (UMiG, Kościuszki 5, Piaseczno) o godzinie 9.00.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Arkadiusz CzapskiUrząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referent ds. kontroli i serwisu Strefy Płatnego Parkowania w Wydziale Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego.
 
 KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Referenta ds. kontroli i serwisu Strefy Płatnego Parkowania  w Wydziale IT w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone
  w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.         
 
1)  Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: min. średnie,
b) staż pracy – 2 lata,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: Polskie
 
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2)  Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie: średnie techniczne, elektrotechniczne lub elektromechaniczne
b) staż pracy: 3 lata na stanowisku związanym z serwisem lub kontrolą Strefy Płatnego Parkowania,
c) znajomość obsługi komputera w szczególności w zakresie aplikacji biurowych MS OFFICE (Word, Excel),
d) znajomość ustaw:
-  o drogach publicznych,
-  o ruchu drogowym,
-  Kodeks Postępowania Administracyjnego,
-  o samorządzie gminnym.
e) znajomość uchwały nr 1053/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie ze zmianami,
f)  prawo jazdy kat. B,
g) umiejętność pracy pod wpływem stresu,
h) spostrzegawczość, komunikatywność, kreatywność, talent organizacyjny.
 
3)  Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.

1.
Kontrola opłaty za postój pojazdów oraz prawidłowości oznakowania w strefie SPP:
a) sprawdzanie ważności biletów parkingowych i aplikacji mobilnej w pojazdach zaparkowanych w SPP,
b) sprawdzanie ważności abonamentów mieszkańca,
c) sprawdzanie ważności dokumentów uprawniających do stawki zerowej opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP,
d) wystawienie dokumentu opłaty dodatkowej w przypadku uznania za nieważne: biletu kontrolnego (parkingowego), abonamentu mieszkańca, karty parkingowej lub nieaktywnej aplikacji mobilnej,
e) kontrola i zgłaszanie przełożonemu nieprawidłowości w oznakowaniu strefy SPP,
f)  dbanie i umiejętne korzystanie z powierzonego sprzętu (terminal, telefon).

2. Kontrola prawidłowości parkowania pojazdów i zgłaszanie nieprawidłowości Straży Miejskiej lub Policji w przypadku:
a) uszkadzania lub niszczenia drogi,
b) zanieczyszczania lub zaśmiecania drogi,
c) parkowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami.

3. Serwis i konserwacja parkomatów:
a) serwis techniczny i sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania parkomatu,
b) regularna konserwacja podzespołów parkomatu,
c) usuwanie i zgłaszanie przełożonemu awarii parkomatów,
d) wymiana materiałów eksploatacyjnych w parkomacie,
e) usuwanie graffiti i dbanie o czystość obudowy zewnętrznej parkomatu.

4. Kolekcja bilonu z parkomatów:
a) wymiana kaset z bilonem,
b) asysta transportu kaset,
c) raportowanie kolekcji i przekazywanie wydruków z parkomatów przełożonemu.
 
4) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze administracyjno- technicznym,
b) praca w terenie wymagająca intensywnego chodzenia w różnych warunkach atmosferycznych, wymagająca bardzo dobrego stanu zdrowia,
c) praca zmianowa,
d) bezpośredni kontakt z interesantami,
e) podejmowanie decyzji o nałożeniu opłaty dodatkowej,
f)  wynagrodzenie  zasadnicze 3.500 zł brutto.
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6)  Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.,
i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7)  Termin i miejsce składania dokumentów:
 
      Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „ Nabór - Referent SPP” należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze) w terminie do dnia 30.08.2019 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, 13.08.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij