Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Administrator w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Administrator w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

Treść

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Administrator
 
1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
e) wykształcenie min. średnie,
f) staż pracy: min. 4 lata dla kandydata posiadającego wykształcenie średnie,
g) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych,
h) umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa programu Excel na poziomie zaawansowanym.

2. Wymagania dodatkowe:
 
a) doświadczenie w pracy związanej z administrowaniem lub zarządzaniem nieruchomościami,
b) umiejętność obsługi komputera, oraz urządzeń biurowych,
c) predyspozycje osobowe: dobra organizacja pracy, komunikatywność, odpowiedzialność, sprawność.
 
3. Zakres wykonywanych zadań  na stanowisku:
 
a) Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynkiem stanowiącym siedzibę MGOPS,
b) Prowadzenie kancelarii Ośrodka w zakresie Obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej, oraz monitorowanie prawidłowych terminów realizacji spraw,
c) Redagowanie dokumentów formalno-prawnych,
d) Terminowa obsługa płatności wynikająca z zawartych umów, obsługa polis ubezpieczeniowych, abonamentów i in.,
e) Prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Kancelarii Ośrodka zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,
f)  Koordynowanie pracy osób sprzątających teren Ośrodka, oraz innych siedzib,
g) Sprawdzanie zapotrzebowania na artykuły biurowe, czystościowe i sprzęt biurowy, prowadzenie podręcznego magazynu,
h) Przygotowywanie zapytań ofertowych i wniosków Referatu Zamówień Publicznych w zakresie prowadzonych spraw,
i)  Zgłaszanie bieżących usterek i potrzeb konserwatorskich,
j)  Prowadzenie archiwum, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
k) Prowadzenie rejestrów m: m. in. umów, skarg, przyjęć interesantów,
l)  Współpraca z prawnikiem i pracownikami Kadr.
 
4. Informacja o warunkach pracy:
a) praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) miejsce pracy: budynek piętrowy, winda, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
c) praca o charakterze administracyjno-biurowym, związana z obsługą komputera             i urządzeń biurowych,
d) praca wymaga współdziałania z pracownikami i innymi instytucjami,
e) bezpośredni kontakt z interesantami,
f)  osoba podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, zakończonej egzaminem ( art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - Dz. U. z 2018r. poz. 1260 ),
g) pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zostanie zawarta umowa na czas nieokreślony.
 
5. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej praz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia:
W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:*)
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenie kandydata że nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani, że władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona,
f) oświadczenie kandydata że wypełnia obowiązek alimentacyjny /jeżeli taki obowiązek został nałożony/,
g) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
h)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
k) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.,
l) kserokopia posiadanych uprawnień,
m) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokument określony w przepisach o służbie cywilnej, potwierdzający znajomość języka polskiego,
n)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób posiadających orzeczenie   o niepełnosprawności.

Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs-administrator”, osobiście w Sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, ul. Wojska Polskiego  54, pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 54, 05-500 Piaseczno, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mgops@piaseczno.eu,
(w tym przypadku powinny być przesłane skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze), w terminie do dnia 13 września 2019r. (decyduje data wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).
 
Klauzula informacyjna
Spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 54, w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500), tel.: (22) 737-23-97 lub (22) 756-72-63, adres e-mail: ops.sekretariat@piaseczno.eu
  2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować: listownie na adres administratora, telefonicznie (22) 737-23-97 w. 124, e-mail: iod@mgops.piaseczno.eu
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
  4. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast inne dane, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  5. W przypadku podania innych danych niż wskazane w przepisach prawa pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych, prosimy o podpisanie oświadczenia dotyczącego zgody.
  6. Okres przechowywania:
- dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do akt osobowych
- dokumenty aplikacyjne 5 osób, które w procesie rekrutacji otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą, i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (zgodnie z art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych). Po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania dokumenty zostają zniszczone.
- dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone
  1. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
  2. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
*)  należy  wybrać właściwe w zależności od wymagań
 
Piaseczno 30.08.2019r.

p.o. Dyrektora Elżbieta Klimkowska
M-G OPS w Piasecznie
 
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij