Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Referent/Specjalista w Referacie Oświaty

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Marzena Lorenc, Miejscowość

uzasadnienie wyboru Postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie przeprowadzono w II etapach, tj. ocena formalna złożonych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna.
W trakcie rozmowy oceniano predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie zadań na ww. stanowisku. Pani Marzena Lorenc spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i praktyczne, wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą dotyczącą zadań realizowanych na stanowisku Specjalisty w Referacie Oświaty.

Szczegóły

stanowisko Referent/Specjalista w Referacie Oświaty

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno

Treść

 

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty w Referacie Oświaty w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Referent/Specjalista w Referacie Oświaty w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie - WYŁONIONO OSOBY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA FORMALNE


termin składania ofert 14.10.2019 r. do godz. 16.00

Wykaz osób, które spełniły wymagania formalne, złożyły wszystkie wymagane dokumenty
i zostały dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji w konkursie
na stanowisko  Referent/Specjalista w Referacie Oświaty.


L.p.

Imię i pierwsza  litera nazwiska

Godzina spotkania

1.

Małgorzata T.

10.00

2.

Malwina M.

10.30

3.

Marzena L.

11.00

4.

Marta B.

11.30

5.

Monika Ch.

12.00

6.

Agata Ł.

12.30

     

Ww. kandydatów zapraszamy do kolejnego etapu rekrutacji –  rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
ul. Kusocińskiego 4.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Mariusz Sekuła
OGŁOSZENIE


Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty w Referacie Oświaty  w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

 


  1. 1.      Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie wyższe i dwuletni staż pracy w oświacie lub administracji samorządowej lub wykształcenie średnie i trzyletni staż pracy w oświacie lub administracji samorządowej;

2)      niekaralność tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)      obywatelstwo: o w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej  
oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych                 
lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


  1. 2.      Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość regulacji prawnych i umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie:

-        ustawa  Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi,

-        ustawa Prawo Oświatowe,

-        ustawa o systemie informacji oświatowej,

-        ustawa o finansowaniu zadań oświatowych,

-        ustawa o samorządzie gminnym,

-        ustawa o pracownikach samorządowych,

-        kodeks postępowania administracyjnego,

-        ustawy o dostępie do informacji publicznej;

2)      dobra znajomość obsługi komputera ( m.in. program Word, Excel, znajomość pakietu

MS  OFFICE,  przeglądarek  internetowych),  umiejętność  obsługiwania  urządzeń biurowych,

3)      uprzejmość i życzliwość,

4)      umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole, komunikatywność,

5)      odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,

6)      odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz dobra organizacja pracy,

7)      dyspozycyjność,

8)      umiejętność interpretacji przepisów w szczególności ww. ustaw i analitycznego myślenia,

9)      wysoka kultura osobista.

  1. 3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      weryfikacja arkuszy organizacji publicznych placówek oświatowych,

2)      przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie i zarządzeń Burmistrza Piaseczna dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych wraz z uzgodnieniami i opiniami Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych,

3)       koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji dzieci do placówek oświatowych oraz placówek publicznych, prowadzonych przez Gminę Piaseczno,

4)      prowadzenie baz danych oświatowych, w tym m. in. weryfikacja danych wprowadzonych do SIO,

5)      współudział w opracowaniu projektów planów finansowych jednostek obsługiwanych,

6)      współpraca z gminą i placówkami oświatowymi,

7)      inne prace zlecone przez Dyrektora i Kierownika Referatu Oświaty.


  1. 4.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)      praca w budynku siedziby Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie,

2)      wejście do budynku – bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,

3)      w budynku brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

4)      stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku


  1. 5.      Wymagane dokumenty:

1)      podpisane odręcznie: CV i list motywacyjny,

2)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,

3)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

4)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp., które wg kandydata mogą być istotne z punktu widzenia prowadzonego naboru,

7)      w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,

8)      w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  1. 6.      Dodatkowe informacje

1)      zatrudnienie: 1 etat


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do pokoju 212 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia
14 października 2019 r. na adres Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, ul. Kusocińskiego4, 05-500 Piaseczno z dopiskiem na kopercie „Referent/Specjalista w Referacie Oświaty”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie
do dnia 14.10.2019 r. do godz. 16-tej.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:


Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest  Centrum Usług Wspólnych z siedzibą przy
ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno.

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Anna Pogorzelska email: rodoanka@gmail.com

Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Referenta/Specjalisty w Referacie Oświaty w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.

Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek stanowią dane najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Posiada Pani/Pan prawo do:

-        żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

-        wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

-        przenoszenia danych,

-        wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

-        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij