Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Referent/Specjalista w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Referent/Specjalista w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

termin składania ofert

miejsce składania ofert ul. Kusocińskiego4, 05-500 Piaseczno

Treść

OGŁOSZENIE


Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Specjalisty w Referacie Płac
i ubezpieczeń społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

 


  1. 1.      Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie wyższe oraz dwuletni staż pracy lub wykształcenie średnie i trzyletni staż pracy;

2)      niekaralność tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)      obywatelstwo: o w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej 
oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych                 
lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

  1. 2.      Wymagania dodatkowe:

1)      doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy – 1 rok,

2)      znajomość przepisów z prawa pracy, prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, oraz przepisów o ochronie danych osobowych

3)      znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

-        ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

-        ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

-        ustawy z dnia 8 marca 1992 r. o samorządzie gminnym,

4)      biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel) oraz programów płacowych,

5)      odpowiedzialność, dokładność, sumienność, samodzielność, umiejętność organizacji pracy, terminowe wykonywanie zadań, odporność na stres,

6)      umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie
w sytuacjach stresowych,

7)      umiejętność interpretacji przepisów i analitycznego myślenia,

8)      wysoka kultura osobista.

  1. 3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      sporządzanie listy płac, przelewów wynagrodzeń z funduszu płac i potrąceń dla ZUS, US
i inne,

2)      naliczanie i sporządzanie list płac zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich oraz rehabilitacyjnych,

3)      wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń.

4)      dokonywanie rozliczeń podatkowych pracowników oraz sporządzanie deklaracji PIT 4R, PIT-11,

5)      przekazywanie danych do kwartalnych i rocznych sprawozdań z zatrudnienia
i wykonania osobowego funduszu płac,

6)      zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych,

7)      przygotowywanie i przekazywanie rozliczeń, raportów i deklaracji do ZUS, PFRON, US.

  1. 4.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)      praca w budynku siedziby Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie,

2)      wejście do budynku – bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,

3)      w budynku brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

4)      stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

  1. 5.      Wymagane dokumenty:

1)      podpisane odręcznie: CV i list   motywacyjny,

2)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,

3)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

4)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp., które wg kandydata mogą być istotne z punktu widzenia prowadzonego naboru,

7)      w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony
w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,

8)      w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  1. 6.      Dodatkowe informacje

1)      zatrudnienie: 1 etat

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do pokoju 212 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia
21 listopada 2019r. na adres Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie,
ul. Kusocińskiego4, 05-500 Piaseczno z dopiskiem na kopercie „Referent/Specjalista
w Referacie płac i ubezpieczeń społecznych”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie
do dnia 21.11.2019 r. do godz. 15.30.KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:


Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest  Centrum Usług Wspólnych z siedzibą przy
ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno.

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Anna Pogorzelska email: rodoanka@gmail.com

Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Referenta/Specjalisty w Referacie płac i ubezpieczeń społecznych w Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
W przypadku nie podania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.

Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek stanowią dane najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Posiada Pani/Pan prawo do:

-        żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

-        wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

-        przenoszenia danych,

-        wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

-        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij