Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor/Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat ŁUKASZ WESOŁOWSKI, Zalesie Górne

uzasadnienie wyboru Pan Łukasz Wesołowski posiada wykształcenie wyższe techniczne na kierunku inżynierii środowiska. Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentował swoją kandydaturę w sposób dający przekonanie fachowego i rzetelnego wykonywania powierzonych zadań.

Piaseczno, 20.01.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz

Szczegóły

stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Wykaz osób,

które spełniły wymagania formalne i  zostały dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji w konkursie na stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji

 

Lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

Ostanie 3 cyfry
nr telefonu

Godzina spotkania

1

S

Monika

Skierniewice

977

9.00

2

W

Łukasz

Zalesie Górne

826

9.10

3

Ł

Agata

Piaseczno

773

9.20

4

K

Violetta

Piaseczno

389

9.30

 

Ww. kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 16.01.2020 r.

w  Sali nr 38,  I piętro,   (UMiG, Kościuszki 5, Piaseczno).


Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Arkadiusz CzapskiUrząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektor/Podinspektor  ds. przygotowania inwestycji  w Wydziale Inwestycji

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
  z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Inspektor/Podinspektor ds. przygotowania inwestycji  w Wydziale Inwestycji  w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie  średnie  lub wyższe,
b) staż pracy:
- przy wykształceniu średnim - 3 lata stażu - zatrudnienie na stanowisku Podinspektora, 5 lat pracy zatrudnienie na stanowisku Inspektora,
- przy wykształceniu wyższym - brak stażu – zatrudnienie na stanowisku Podinspektora, 3 lata stażu zatrudnienie na stanowisku Inspektora,
c) umiejętność obsługi komputera,
d) bardzo dobra znajomość WORD, EXCEL, oprogramowania GIS,
e) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g) obywatelstwo: polskie *)  
* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie  zawodowe w zakresie zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej,
b) 2 letnie  doświadczenie zawodowe  w jednostkach samorządowych,
c) znajomość  przepisów:   ustaw Prawo Budowlane,   Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym,  Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) umiejętność pracy pod presja czasu,
f) wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
g) umiejętność organizacji czasu pracy, nastawienie na efekty pracy, energia i dynamizm w działaniu.

Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
a) przygotowywanie postępowań w zakresie dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnym regulaminem udzielenia zamówień publicznych w UMiG Piaseczno w zakresie inwestycji i remontów,
b) przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, zlecanie dokumentacji projektowej,
c) nadzorowanie procesu uzgadniania i pozyskiwania pozwoleń administracyjnych,
d) wnikliwa i szczegółowa weryfikacja dokumentacji projektowej przekazanej przez Jednostkę projektową,
e) przygotowywanie dokumentów OT, PT i LT,
f) współpraca przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych gminy Piaseczno,
g) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piaseczno w zakresie Wydziału Inwestycji.
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze przy ul. warszawskiej 1,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu jest winda,  toalety   przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
 
Wymagane dokumenty:
a)  życiorys  zawodowy,
b)  list motywacyjny,
c)  kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danychosobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „ Podinspektor/Inspektor ds. przygotowania inwestycji - INW”  należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze),
 •  w terminie  do dnia  20.12.2019 r.  r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Piaseczno, 19.11.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij