Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor/Podinspektor nadzoru robót elektrycznych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu - UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia Postępowanie konkursowe na stanowisko Inspektora/Podinspektora nadzoru robót elektrycznych zostało unieważnione. Kandydat nie przyjął zaproponowanych warunków pracy.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz

25.05.2020 r.

Szczegóły

stanowisko Inspektor/Podinspektor nadzoru robót elektrycznych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu - UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektor/Podinspektor  nadzoru robót  elektrycznych w Wydziale Inwestycji Drogowych  i Inżynierii Ruchu – ½  lub pełny etat.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
  z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Inspektor/Podinspektor nadzoru robót  w Wydziale Inwestycji  Drogowych i Inżynierii Ruchu w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
 Wymagania niezbędne:
a)  wykształcenie  średnie techniczne lub wyższe techniczne  o kierunku elektrycznym
b) staż pracy:
- przy wykształceniu średnim - 3 lata stażu - zatrudnienie na stanowisku Podinspektora, 5 lat pracy
zatrudnienie na stanowisku Inspektora,
- przy wykształceniu wyższym - brak stażu – zatrudnienie na stanowisku Podinspektora, 3 lata stażu zatrudnienie na stanowisku Inspektora,
c) uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej   w zakresie kierowania  i   nadzorowania robotami,
d) przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
e) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g) obywatelstwo: polskie *)  
* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku elektrycznym, teletechnicznym,  
b) 3 lata doświadczenia  zawodowego związanego przygotowywaniem i realizowaniem robót elektrycznych,
c)  umiejętność  obsługi komputera
d) znajomość programów Word i Excel,
e) znajomość  przepisów:   ustaw Prawo Budowlane,   Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
f)  prawo jazdy kat. B,
 
 Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.

1. Organizowanie i nadzorowanie prac związanych  z      budową/ przebudową instalacji i  sieci elektrycznych na terenie gminy Piaseczno,  a w szczególności:
1.1.   przygotowanie dokumentacji przetargowej
1.2.   opracowywanie projektów umów zawieranych   z wykonawcami zamówienia,
1.3.   uczestnictwo w procedurze wyboru wykonawców,
1.4.   nadzór nad realizacją robót elektrycznych
1.5.   odbiór techniczny wykonanych robót i rozliczenie wykonanego zadania.
1.6   rozliczenie finansowe zakończonych robót
1.7   realizacja robót zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane.
1.8   Przygotowywanie  dokumentów OT i PT.

2. Współpraca przy opracowywaniu założeń techniczno-ekonomicznych dla planowanych zadań w roku budżetowym.
3. Prowadzenie korespondencji dotyczącej prowadzonych spraw.
4. Odpowiadanie na złożone wnioski i interpelacje dotyczące prowadzonych spraw.
   
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu  brak wind, toalety nie  przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  
e) praca częściowo w terenie,
f) praca na wysokości,
g) używanie samochodu do celów służbowych,
 
Wymagane dokumenty:
a)  życiorys  zawodowy,
b)  list motywacyjny,
c)  kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h)  kopia uprawnień budowlanych,
i) kopia zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
j) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
k) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „ Nadzór robót elektrycznych   - IDR” należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze),
 •  w terminie  do dnia  20.12.2019  r. do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
 Piaseczno, 19.11.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij