Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat BARTŁOMIEJ GAJEWSKI, Piaseczno

uzasadnienie wyboru Pan Bartłomiej Gajewski posiada wykształcenie wyższe w zakresie architektury i urbanistyki.
Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie opracowywania analiz i koncepcji urbanistycznych, planów miejscowych i znajomość procedur związanych z uchwalaniem planów.
Pan Gajewski spełnił wszystkie wymagania pracodawcy na ww. stanowisku pracy.

Piaseczno, 20.03.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz

Szczegóły

stanowisko Inspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

 
KLAUZULA INFORMACYJNA

 
Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Inspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być przechowywane w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej,

b) staż pracy:

- przy wykształceniu średnim - 5 lata stażu,

- przy wykształceniu wyższym - 3 lata stażu,

c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) obywatelstwo: polskie *)

* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


 Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie wyższe w zakresie architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna,

b) 3 letni staż pracy w pracowni lub biurze projektowym,

c) umiejętność obsługi komputera,

d) znajomość programów WORD, EXCEL, Auto Cad, GIS,

e) znajomość przepisów: ustaw Prawo Budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, Kodeks Postępowania Administracyjnego.


Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.

a) opracowywanie koncepcji architektonicznych i urbanistycznych,

b) opiniowanie koncepcji i projektów architektonicznych i urbanistycznych,

c) nadzór nad pracami opracowania koncepcji architektonicznych i urbanistycznych zleconymi zewnętrznie poza strukturami organizacyjnymi urzędu.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera,

b) pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze,

c) bezpośredni kontakt z interesantami,

d) wystąpienia publiczne,

e) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,

f) w budynku urzędu brak windy, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty:

a) życiorys zawodowy,

b) list motywacyjny,

c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,

d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,

h) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,

i) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Inspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury” należy składać:

 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze),
 • w terminie do dnia 17.01.2020 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, 18.12.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij