Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor w Wydziale Świadczeń Społecznych - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat EWA CZAJKOWSKA, Piaseczno

uzasadnienie wyboru Pani Ewa Czajkowska posiada wykształcenie wyższe o kierunku administracyjnym oraz doświadczenie zawodowe w jednostkach finansów publicznych.
Posiada niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do rzetelnego wykonywania pracy na rekrutowanym stanowisku pracy.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Hanna Kułakowska-Michalak

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Świadczeń Społecznych - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść


Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Podinspektor  w Wydziale Świadczeń Społecznych.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Podinspektora w Wydziale Świadczeń Społecznych  w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

1) Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne,

b) staż pracy: przy wykształceniu średnim - 3 lata, przy wykształceniu wyższym -  brak wymogu stażu,

c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) obywatelstwo: Polskie, obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2) Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie: wyższe  ekonomiczne,

b) doświadczenia zawodowego w jednostce  finansów publicznych,

c) umiejętność  obsługi komputera,

d) znajomość programów Word, Excel, Centralna Aplikacja Statystyczna,

e) znajomość planu kont i ewidencji księgowej dla budżetu j.s.t.

f) obowiązkowość i odpowiedzialność,

g) umiejętność pracy w zespole,  umiejętność pracy pod presja czasu, i radzenia sobie w sytuacjach stresowych,

h) znajomość  ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; przepisów wykonawczych do tych ustaw;  zasad finansowania zadań z zakresu ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o świadczeniach wychowawczych, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw; rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji  rządowego programu  „Dobry Start”.

3)  Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.

a) obsługa finansowo-księgowa wydziału w zakresie realizowanych zadań,

b) prowadzenie spraw związanych  z odzyskiwaniem nienależnie pobranych świadczeń oraz należności  przypadających od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z  zaliczki alimentacyjnej,

c)  prowadzenie spraw związanych z odpisem aktualizującym.

4)  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca o charakterze administracyjno - biurowym z obsługą komputera,

b) praca w budynku Urzędu przy ul. Warszawska 1  w Piasecznie, pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze,

c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,

d) w budynku urzędu jest  winda, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

5)     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6) Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c)  kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,

d)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

e)  oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy,

h)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.,

i)   w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony
w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,

j)   w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7)  Termin i miejsce składania dokumentów:

      Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „ Podinspektor WSS ” należy składać:

 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze) w terminie do dnia  25.03.2020 r.  do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).


Piaseczno, 25.02.2020 r.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Hanna Kułakowska-Michalak
I Zastępca Burmistrza


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij