Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej - ROZSTRZYGNIĘTY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Marta Marecka, Piaseczno

uzasadnienie wyboru Pani Marta Marecka jest mgr inż. w zakresie ochrony wód i zagospodarowania odpadów uzyskanym na kierunku ochrona środowiska. Posiada doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska oraz doświadczenie w zakresie wydawania decyzji administracyjnych. Biorąc pod uwagę zakres zadań przewidzianych do realizacji pani Marecka w najwyższym stopniu spełniła wymagania pracodawcy na stanowisku Inspektora.

Piaseczno, 21.07.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz

Szczegóły

stanowisko Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej - ROZSTRZYGNIĘTY

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Inspektor   w Wydziale   Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą
  w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Inspektora w Wydziale Środowiska i Gospodarki Rolnej w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
1) Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: średnie lub wyższe o kierunku ochrona środowiska  lub rolniczym,
b) staż pracy: przy wykształceniu średnim - 5 lat stażu pracy, przy wykształceniu wyższym -  3 lata  stażu pracy,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: Polskie, obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2)  Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie: wyższe    techniczne w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa,
b) 1 rok doświadczenia zawodowego  w administracji,  udokumentowane min. 0,5 roku pracy związanej z  zagadnieniami ochrony środowiska,
c)  umiejętność  obsługi komputera,
d) znajomość programów Word, Excel,
e) znajomość  ustaw:   Kodeks  Postępowania Administracyjnego,   o ochronie środowiska, o ochronie   przyrody, o  ochronie zwierząt, o finansach publicznych,  o samorządzie gminnym.
 
 
3)      Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
a) rejestracja pism i wniosków wpływających do wydziału,
b) wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie,
c) współdziałanie z WODR w zakresie organizacji szkoleń, pokazów, konkursów dla rolników,
d) prowadzenie spraw statystycznych, powoływanie komisji i uczestniczenie w szacowaniu strat rolników spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
e) przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN2710 19 41 do 2710 19 49 wykorzystywanego do produkcji rolnej,
f) prowadzenie spraw związanych z orzecznictwem w zakresie uprawy maku i konopi,
g) uczestniczenie w sprawach dot. orzecznictwa w zakresie wycinki drzew prowadzonych przez inspektora Wydziału odpowiedzialnego za ochronę drzew w gminie,
h)opracowywanie planów finansowych w zakresie działania wydziału.

4)      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze administracyjno - biurowym z obsługą komputera,
b) praca w budynku Urzędu przy ul. Świętojańskiej 5 a w Piasecznie,
c)  pomieszczenia biurowe znajdują się  na I piętrze,
d) w budynku  jest winda, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  
 
5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6)  Wymagane dokumenty:
a)  życiorys (CV),
b)  ist motywacyjny,
c)  kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.
i)  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7)  Termin i miejsce składania dokumentów:
 
      Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „  Inspektor OŚR ” należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze) w terminie do dnia  30.06.2020 r.  do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
 Piaseczno,10.06.2020 r.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz

UWAGA!
Informacja o osobach, które spełniły wymagania formalne i zostały dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji oraz informacja o terminie rozmów kwalifikacyjnych/testów sprawdzających zostaną zamieszczone na górze strony. Informujemy, że nie powiadamiamy telefonicznie ani mailowo kandydatów. Prosimy o uważne śledzenie zmian w danym ogłoszeniu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij