Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor w Wydziale Kadr i Administracji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Kadr i Administracji

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy    Podinspektora w  Wydziale Kadr i Administracji
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Podinspektor w Wydziale Kadr i Administracji  zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zmianami).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  średnie lub wyższe,
b) staż pracy:  wykształcenie średnie - 3 lata, wykształcenie wyższe – brak wymogu stażu,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: polskie.

O ww.  stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów  międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje  prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej. 
 
W miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe  o kierunku  administracyjnym,
b) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego,
c)  bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
d) doświadczenie w pracy w jednostce finansów publicznych będzie dodatkowym atutem,
e)  mile widziana znajomość języka angielskiego.

Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
a) udzielanie informacji na temat funkcjonowania i zakresu realizowanych zadań przez jednostki organizacyjne Urzędu oraz o wymaganiach prawnych w zakresie załatwianych spraw,
b) przyjmowanie i rejestracja pism w systemie informatycznym,
c) rejestracja korespondencji wychodzącej,
d) obsługa Recepcji Urzędu,
e) obsługa  sekretariatu Burmistrza.
 
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) praca biurowa  z obsługą  komputera i innych urządzeń biurowych,
b) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
c) pomieszczenia  biurowe znajdują się na parterze,
d) w budynku Urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 
Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz  ewentualny  staż pracy (kopie świadectw pracy),
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,
g) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej  (Dz.U. z 2009 r. Nr 64 poz. 539),
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
i) kandydaci niepełnosprawni zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów są obowiązani do złożenia kopii  stosownego dokumentu.
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „Podinspektor  -  ADK ”  należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)
 •  w terminie  do dnia  17.07.2020  do godz. 16.00  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, 24.06.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz
                                                                                                                                                                                            
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij