Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor w Referacie Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Inspektor w Referacie Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

 
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Inspektora w  Referacie Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej.
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
  z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Inspektora w Referacie Zarządzania  Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
1)   Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: średnie lub  wyższe,
b) staż pracy: przy wykształceniu średnim - 5 lat,     przy wykształceniu wyższym – 3 lata,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo: Polskie,  obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) 1 rok stażu  pracy w administracji publicznej,
b) znajomość przepisów dotyczących zasad funkcjonowania i finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych, przepisów dotyczących zasad organizowania imprez masowych, przepisów dotyczących zgromadzeń publicznych,  ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
c) znajomość organizacji i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych,
d) umiejętność obsługi komputera, znajomość programów WORD, EXCEL, Power Point,
e) zdolności analityczne,
f)  kreatywność,
g) dyspozycyjność,
h) odporność na stres.
 
3)  Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
a)   przygotowywanie projektów budżetu w zakresie funkcjonowania OSP,
b) prowadzenie rozpoznania rynku i realizowanie zakupów rzeczowych i usług na potrzeby OSP, opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie umów,
c) prowadzenie rozliczeń i ewidencja  czasu działania w akcjach ratowniczych, szkoleniach, zużycia materiałów pędnych oraz smarów,
d) kontrola czasu udziału w akcjach ratowniczych i przygotowywanie list związanych z wypłatą  ekwiwalentu,
e) prowadzenie ewidencji zakupionego sprzętu i wyposażenia  oraz dokumentów ich przekazania do jednostek OSP,
f) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem członków   OSP, młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz samochodów specjalnych, budynków i wyposażenia,
g) opracowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania zewnętrznego finansowania OSP,
h) prowadzenie spraw związanych z opłatami za media w budynkach OSP,
i) prowadzenie spraw związanych procedurą wykonywania badań lekarskich przez członków OSP,
j) prowadzenie spraw związanych z rejestracja pojazdów specjalnych i innych środków transportu,
k) wprowadzanie danych do systemu KOBIZE (krajowa baza gazów cieplarnianych)  dotyczących budynków OSP,
l) przygotowywanie sprawozdań w zakresie funkcjonowania OSP oraz dotyczących imprez masowych.
ł)  przyjmowanie wniosków, rozpatrywanie oraz przygotowywanie decyzji w zakresie imprez masowych,
m) przyjmowanie, sprawdzanie zgodności z przepisami  prawa oraz notyfikowanie zawiadomień  o zgromadzeniach publicznych,
n) przygotowywanie projektów decyzji w zakresie zgromadzeń publicznych.
 
 
4)      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze administracyjno - biurowym z obsługą komputera,
b)praca w budynku Urzędu przy ul. Świętojańskiej  5a w Piasecznie, pomieszczenia biurowe znajdują się na  I piętrze,
c) w budynku urzędu jest winda,  toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  
d) praca częściowo w terenie,
e) bezpośredni kontakt z interesantami.
 
5)     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6)  Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia
o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.,
i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7)  Termin i miejsce składania dokumentów:
 
      Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „ Inspektor ZK”  należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu
  (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze) w terminie do dnia 24.07.2020  r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij