Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Główny Specjalista w Wydziale Urbanistyki i Architektury

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Główny Specjalista w Wydziale Urbanistyki i Architektury

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Główny Specjalista    w     Wydziale Urbanistyki i Architektury.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Głównego Specjalisty w Wydziale Urbanistyki  i Architektury w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Wymagania niezbędne:
a)  wykształcenie: wyższe,  
b)  staż pracy:  min.  4 lata,
c) znajomość przepisów z zakresu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy – Prawo budowlane, kpa,
d)  niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślneprzestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni prawpublicznych,
f)   obywatelstwo:    polskie,  obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie: wyższe ogólnobudowlane, architektoniczne,   
b) umiejętność obsługi komputera, znajomość programów WORD, EXCEL,
c)  doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw  dotyczących zagospodarowania przestrzennego w tym prowadzenie procedur związanych z decyzjami o warunkach zabudowy i ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego i ich uzgadnianiem,
d) doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw  dotyczących  gospodarki nieruchomościami, w tym opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych,
e)  uprawnienia budowlane
f)   przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
g)  samodzielność, kreatywność, sumienność w wykonywaniu zadań.
 
Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
 
a) opracowywanie wypisów i wyrysów  oraz zaświadczeń z obowiązujących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
b)  prowadzenie procedur związanych z decyzjami o warunkach zabudowy i ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego i ich uzgodnieniem,
c) opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych,
d) przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i wnioski obywateli związane z przeznaczeniem terenu i ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
e) obsługa procedury odwoławczej związanej z wydanymi decyzjami i postanowieniami,
f)  bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi urzędu,
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze administracyjno - biurowym z obsługą komputera,
b) praca w budynku Urzędu przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  
e) praca częściowo w terenie,
f) bezpośredni kontakt z interesantami.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Główny Specjalista w Wydziale Urbanistyki i Architektury” należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze),
 • w terminie do dnia 31.07.2020 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, 17-07-2020

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz

UWAGA!
Informacja o osobach, które spełniły wymagania formalne i zostały dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji oraz informacja o terminie rozmów kwalifikacyjnych/testów sprawdzających zostaną zamieszczone na górze strony. Informujemy, że nie powiadamiamy telefonicznie ani mailowo kandydatów. Prosimy o uważne śledzenie zmian w danym ogłoszeniu

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij