Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor/Podinspektor ds. przygotowania Inwestycji w Referacie Polityki Mobilności i Transportu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. przygotowania Inwestycji w Referacie Polityki Mobilności i Transportu

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu, pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor/Podinspektor ds. przygotowania Inwestycji w Referacie Polityki Mobilności i Transportu.KLAUZULA INFORMACYJNA


Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Inspektor/Podinspektor ds. przygotowania Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być przechowywane w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 


Wymagania niezbędne:

a)  wykształcenie: średnie lub wyższe,  

b)  staż pracy: - przy wykształceniu średnim - 3 lata stażu - zatrudnienie na stanowisku Podinspektora, 5 lat pracy, zatrudnienie na stanowisku Inspektora - przy wykształceniu wyższym - brak stażu – zatrudnienie na stanowisku Podinspektora, 3 lata stażu zatrudnienie na stanowisku Inspektora,

c)   bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakietu Office),

d)  umiejętność czytania dokumentacji projektowej,

e)  ogólna znajomość przepisów: prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych, KPA, prawo zamówień publicznych, konieczna do przygotowania postępowań w zakresie inwestycji,

f)   niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

h)  obywatelstwo: polskie, obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Wymagania dodatkowe:

a)  mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej związane z drogownictwem lub w przygotowaniu postępowań w zakresie dokumentacji projektowej inwestycji drogowych,

b)  umiejętność pracy w zespole,

c)   umiejętność pracy pod presją czasu,

d)  uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność i wysoka kultura osobista.


Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.


a)     przygotowywanie postępowań w zakresie dokumentacji projektowej inwestycji i remontów układu drogowego,

b)     przygotowywanie inwestycji w zakresie układu drogowego parkingów, ścieżek rowerowych i transportu publicznego (opisu przedmiotu zamówienia, zlecanie dokumentacji projektowej oraz nadzorowanie procesu uzgadniania i pozyskiwania pozwoleń administracyjnych),

c)     współpraca z jednostkami organizacyjnymi urzędu przy przygotowaniu strategii rozwoju i planów zagospodarowania przestrzennego,

d)     koordynacja analiz, prognoz, opinii, opracowań, koncepcji drogowych, planów dotyczących rozwoju sieci drogowej i publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy,

e)     konsultacje społeczne w zakresie polityki mobilności,

f)      prowadzenie techniczno-kancelaryjnej obsługi referatu MT.


Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV),

b)      list motywacyjny,

c)       kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,

d)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

e)      oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)        oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy,

h)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.,

i)        w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony
w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,

j)        w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności   –   kopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)  praca o charakterze administracyjno - biurowym z obsługą komputera,

b)  praca w budynku Urzędu przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze,

c)   wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,

d)  w budynku urzędu brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,  

e)  bezpośredni kontakt z interesantami.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Inspektor/Podinspektor  - MT” należy składać:

 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze),
 • w terminie do dnia 13.08.2020 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, 31.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij