W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Podinspektor w Wydziale Świadczeń Społecznych

XML

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Świadczeń Społecznych

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Wydziale Świadczeń Społecznych.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Podinspektora w Wydziale Świadczeń Społecznych  w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i ostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być przechowywane w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
1)      Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: średnie lub wyższe
b) staż pracy: przy wykształceniu średnim - 3 lata, przy wykształceniu wyższym - brak wymogu stażu,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo:           polskie oraz o ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2)   Wymagania dodatkowe:
a)  wykształcenie: administracyjne lub prawnicze,
b)  staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
c)  umiejętność obsługi komputera,
d) znajomość programów Word, Excel, 
e) obowiązkowość i odpowiedzialność,
f) umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, i radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
g) znajomość  przepisów: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu gminnego;  ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o finansach publicznych,  przepisów wykonawczych do tych ustaw oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji  rządowego programu „Dobry Start”.
 
 
3)      Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
a) udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia dobry start,
b) przyjmowanie, weryfikacja wniosków i przygotowanie projektów decyzji/informacji w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych: świadczenia wychowawczego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia dobry start,
c) weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców wynikająca ze zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej rodziny uprawnionego mająca wpływ na prawo do świadczenia,
d) windykacja świadczeń nienależnie pobranych,
e) sporządzanie analiz i sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dobry start,
f) wydawanie zaświadczeń dotyczących przedmiotowych świadczeń,
g) współpraca w szczególności z organami właściwymi, sądami, zakładem ubezpieczeń społecznych, urzędami skarbowymi, powiatowymi urzędami pracy, ośrodkami pomocy społecznej, komornikami sądowymi.
 
4)      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze administracyjno - biurowym z obsługą komputera,
b) praca w budynku Urzędu przy ul. Warszawska 1 w Piasecznie, pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu jest winda, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
e) bezpośredni kontakt z interesantami
 
5)     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6)  Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.,
i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
j) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
 7)  Termin i miejsce składania dokumentów:
 
      Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „ Podinspektor WSS ” należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urząd@piaseczno.eu (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze) w terminie do dnia  17.09.2020 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
 Piaseczno, 03.09.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz

UWAGA!
Informacja o osobach, które spełniły wymagania formalne i zostały dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji oraz informacja o terminie rozmów kwalifikacyjnych/testów sprawdzających zostaną zamieszczone na górze strony. Informujemy, że nie powiadamiamy telefonicznie ani mailowo kandydatów. Prosimy o uważne śledzenie zmian w danym ogłoszeniu.
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane