W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów

XML

Szczegóły

stanowisko Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

termin składania ofert

miejsce składania ofert pokój 212 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie lub za pośrednictwem poczty

Treść

Dotyczy: zmiany terminu II etapu naboru na stanowisko Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów oraz II etapu naboru na stanowisko Kierownika Referatu Płac
i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.


Z powodu niedyspozycji członków Komisji Rekrutacyjnej Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie postanowił o przesunięciu terminu II etapu naboru na stanowisko Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów oraz na stanowisko Kierownika Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych, który miał odbyć się w dniu 22 września 2020 r. w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie. Decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu i członków komisji konkursowej. Nowy termin został ustalony na dzień 28 września 2020 r. O nowym terminie naboru kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.Specjalista
w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie - WYŁONIONO OSOBY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA FORMALNE

 termin składania ofert 14.09.2020 r. do godz. 16.00

Wykaz osób, które spełniły wymagania formalne, złożyły wszystkie wymagane dokumenty
i zostały dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji w konkursie
na stanowisko Specjalista w Referacie Księgowości i finansów.


L.p.

Imię i pierwsza  litera nazwiska

Godzina spotkania

1.

Bożena K.

10.10

2.

Marzena W. – K.

10.30

3.

Bożena Sz.

10.50

4.

Katarzyna D.

11.10Ww. kandydatów zapraszamy do kolejnego etapu rekrutacji –  rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
ul. Kusocińskiego 4.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Mariusz Sekuła


OGŁOSZENIE


Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Referacie Księgowości
i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

 


  1. 1.      Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe oraz dwuletni staż pracy w księgowości lub wykształcenie średnie
i trzyletni staż pracy,

b)      niekaralność tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

c)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

d)      obywatelstwo: o w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej 
oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych                 
lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


  1. 2.      Wymagania dodatkowe:

a)      doświadczenie zawodowe, co najmniej roczne doświadczenie w księgowości budżetowej,

b)      preferowany kierunek studiów: finanse i rachunkowość,

c)      znajomość zasad rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,

d)      doświadczenie zawodowe w zakresie podatku VAT,

e)      znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- ustawy z dnia 8 marca 1992 r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

f)       dobra znajomość obsługi komputera ( m.in. program Word, Excel, znajomość pakietu MS  OFFICE,  przeglądarek  internetowych),  umiejętność  obsługiwania  urządzeń biurowych

g)      uprzejmość i życzliwość,

h)      umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole, komunikatywność,

i)       odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,

j)       odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz dobra organizacja pracy,

k)      dyspozycyjność,

l)       umiejętność interpretacji przepisów i analitycznego myślenia,

m)   wysoka kultura osobista.

  1. 3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)      dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych jednostek obsługiwanych przez CUW,

b)      kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym oraz zgodności z planem finansowym,

c)      kontrolowanie prawidłowego opisu merytorycznego faktur oraz klasyfikacji budżetowej,

d)      prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych przez CUW,

e)      dokonywanie uzgodnień miesięcznych kont analitycznych i syntetycznych oraz pozabilansowych,

f)       wystawianie faktur VAT sprzedaży, not księgowych, not odsetkowych,

g)      sporządzanie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT w określonym terminie,

h)      przygotowywanie dyspozycji przekazania dochodów jednostek oraz podatku VAT,

i)       sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych,

j)       sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

k)      wsparcie w opracowaniu projektów planów finansowych CUW i jednostek obsługiwanych,

l)       współpraca z gminą i placówkami oświatowymi,

m)   inne prace zlecone przez Dyrektora i Głównego Księgowego.

  1. 4.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)      praca w budynku siedziby Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie,

b)      wejście do budynku – bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,

c)      w budynku brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

d)      stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku


  1. 5.      Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),

b)      list motywacyjny,

c)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadany staż pracy,

d)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

e)      oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,

h)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.,

i)       w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony
w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,

j)       w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

  1. 6.      Dodatkowe informacje

a)      zatrudnienie: 1 etat


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do pokoju 212 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia
14.09.2020 r. na adres Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4,
05-500 Piaseczno z dopiskiem na kopercie „Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie
do dnia 14.09.2020 r. do godz. 16-tej.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:


Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest  Centrum Usług Wspólnych z siedzibą przy ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno.

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Anna Pogorzelska email: rodoanka@gmail.com

Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.

Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek stanowią dane najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą
i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Posiada Pani/Pan prawo do:

-         żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

-         wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

-         wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

-         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane