W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor w Referacie Zamówień Publicznych

XML

Szczegóły

stanowisko Inspektor w Referacie Zamówień Publicznych

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  - Inspektor w Referacie zamówień Publicznych  w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno

                                                                             KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
2.  Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Inspektor w Referacie Zamówień Publicznych  w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji. 
6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).
7.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8.   Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Wymagania niezbędne:

a)  wykształcenie: średnie   lub   wyższe, 
b)  staż pracy: min. 5 lat  w przypadku wykształcenia średniego i min. 3 lata w przypadku wykształcenia wyższego,  w tym min 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z zamówieniami publicznymi,                                            
c)  szczególne umiejętności:    umiejętność obsługi komputera,
d)  bardzo dobra znajomość oprogramowania WORD i EXCEL,
e) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie: średnie o kierunku administracyjnym lub technicznym,  lub wykształcenie   wyższe o kierunku  administracyjnym, technicznym, ekonomicznym  lub prawniczym ,  
b)  doświadczenie zawodowe: min 3 lata doświadczenia w zamówieniach publicznych  przy wyborze wykonawcy,
c)   studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
d)      znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:
- ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych
-  Kodeksu cywilnego 
-  Kodeksu postępowania administracyjnego,
-  ustawy o samorządzie gminnym,
e)  umiejętność pracy pod presją czasu,
f)  wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
g)  znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
h)  umiejętność organizacji czasu pracy, dyspozycyjność, nastawienie na efekty pracy, energia i dynamizm w działaniu.

 Zakres wykonywanych zadań:

a) wykonywanie zadań wynikających z ustawy  Prawo zamówień publicznych,
b)  przedstawianie propozycji   wyboru trybu zamówienia publicznego,  
c) przygotowywanie  projektu SIWZ i dokumentów przetargowych na podstawie wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedłożonego przez poszczególne wydziały i komórki organizacyjne urzędu i przekazanie  do zatwierdzenia kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych,    
d)  przygotowywanie ogłoszeń właściwych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
e)  udostępnianie SIWZ i przekazywanie dokumentów zainteresowanym wykonawcom,
f)   przyjmowanie  i otwieranie ofert,
g)  sporządzanie  dokumentacji przetargowej  w szczególności prowadzenie protokołu z przetargu wraz z niezbędnymi załącznikami - praca w charakterze Sekretarza Komisji Przetargowej. Współpraca z komisją przetargową w celu przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
h)  przechowywanie dokumentów w sposób zapewniający zachowanie tajemnicy i nienaruszalności ofert,
i)    zawiadamianie   wykonawców o wynikach  przetargu,
j)    sporządzanie rejestru prowadzonych przetargów,
k)   zawiadamianie Urzędu Zamówień Publicznych o wyborze  wykonawcy  po   podpisaniu umowy,
l)    przygotowanie rocznego sprawozdania  o udzielonych  zamówieniach i przekazanie go  Prezesowi UZP,
m)  obsługa strony internetowej w zakresie zamówień publicznych,
n)   sporządzanie planu zamówień publicznych,
o)  wykonywanie innych poleceń przełożonego w zakresie zgodnym z zajmowanym stanowiskiem i rodzajem pracy określonym w umowie.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) praca biurowa z obsługą komputera,
b)  miejsce pracy, Piaseczno, ul. Warszawska 1
c)  wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych
d)  toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w budynku jest wina
 
Wymagane dokumenty:
-     życiorys (CV,)
-     list motywacyjny,
-    dokument potwierdzający posiadane  wykształcenie,
-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-   oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
-   kopia dokumentu  stwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej,
-   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, posiadanym doświadczeniu zawodowym lub takie, które kandydat uważa, że mogą być  istotne z punktu widzenia ubiegania się o  zatrudnienie  w Straży Miejskiej.   
Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem -  „  Inspektor RZP” należy składać:

-  osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5,  
-  pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
-  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
(w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)  w terminie  do dnia   16.10. 2020 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Piaseczno, 28.09.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

(-) Daniel Putkiewicz

 
 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane