W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor/Podinspektor nadzoru robót drogowych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu

XML

Szczegóły

stanowisko Inspektor/Podinspektor nadzoru robót drogowych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektor/Podinspektor nadzoru robót drogowych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu.


KLAUZULA INFORMACYJNA


Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Inspektor/Podinspektor nadzoru robót drogowych  w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu  w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji. 

6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być przechowywane w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).

7.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne  
b) staż pracy:
 - przy wykształceniu średnim - 3 lata stażu - zatrudnienie na stanowisku Podinspektora, 5 lat pracy zatrudnienie na stanowisku Inspektora,
 - przy wykształceniu wyższym - brak stażu – zatrudnienie na stanowisku Podinspektora, 3 lata stażu zatrudnienie na stanowisku Inspektora, 
c) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń w zakresie kierowania i nadzorowania robót drogowych , 
d) przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
e) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g) obywatelstwo: polskie *)  

Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku budownictwo drogowe,  
b) 3 lata doświadczenia zawodowego związanego przygotowywaniem i realizowaniem robót drogowych, 
c) umiejętność  obsługi komputera 
d) znajomość programów Word i Excel, 
e) znajomość przepisów: ustaw Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o drogach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
f) prawo jazdy kat. B,

 
Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.

1.Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z budową/przebudową dróg gminnych na terenie gminy Piaseczno,  a w szczególności:
1.1.  przygotowanie dokumentacji przetargowej,
1.2.  opracowywanie projektów umów zawieranych z wykonawcami zamówienia,
1.3.  uczestnictwo w procedurze wyboru wykonawców,
1.4.  nadzór nad realizacją robót drogowych,
1.5.  odbiór techniczny wykonanych robót i rozliczenie wykonanego zadania. 
1.6   prowadzenie książek obiektów budowlanych dla dróg gminnych.
1.7  rozliczenie finansowe zakończonych robót,
1.8  przygotowanie stosownych dokumentów OT, PT;
1.9  realizacja robót zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane.
2. Współpraca przy opracowywaniu założeń techniczno-ekonomicznych dla planowanych zadań w roku budżetowym.
3.  Prowadzenie korespondencji dotyczącej prowadzonych spraw.
4.  Odpowiadanie na złożone wnioski i interpelacje dotyczące prowadzonych spraw.

 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca o charakterze biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu brak windy, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 
e) praca częściowo w terenie, 
f) praca na wysokości,
g) używanie samochodu do celów służbowych.
 

Wymagane dokumenty:
a) życiorys  zawodowy,
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) kopia uprawnień budowlanych,
i) kopia zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
j) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
k) w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 
* O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „ Nadzór robót drogowych  - IDR” należy składać:

- osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,
- pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze),
w terminie do dnia 30.10.2020  r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
 

Piaseczno, 06.10. 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Daniel Putkiewicz
UWAGA!
Informacja o osobach, które spełniły wymagania formalne i zostały dopuszczone do kolejnego etapu rekrutacji oraz informacja o terminie rozmów kwalifikacyjnych/testów sprawdzających zostaną zamieszczone na górze strony. Informujemy, że nie powiadamiamy telefonicznie ani mailowo kandydatów. Prosimy o uważne śledzenie zmian w danym ogłoszeniu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane