W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor/Główny Specjalista ds. realizacji zadań drogowych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu

XML

Szczegóły

stanowisko Inspektor/Główny Specjalista ds. realizacji zadań drogowych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektor/Główny Specjalista ds. realizacji zadań drogowych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy Inspektor/Główny Specjalista ds. realizacji zadań drogowych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być przechowywane w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, administracyjne lub prawnicze,
 2. staż pracy: na stanowisko Inspektora - przy wykształceniu średnim – min. 5 lat stażu, przy wykształceniu wyższym – min. 3 lata stażu, na stanowisko Głównego Specjalisty – wykształcenie wyższe - min. 4 lata ,
 3. niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. obywatelstwo: polskie, o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej.
 
Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku  budownictwo drogowe, administracyjnym lub  prawniczym,
 2. 2 lata doświadczenia  zawodowego związanego przygotowywaniem i realizowaniem robót drogowych,
 3. umiejętność  obsługi komputera
 4. znajomość programów Word i Excel,
 5. znajomość: ustaw: Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, o drogach publicznych, o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 6. prawo jazdy kat. B.
 
Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.
 1. Przygotowywanie we współpracy z inspektorami spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji drogowych.
 2. Przygotowywanie, weryfikacja umów przetargowych i zleceń na wykonanie inwestycji drogowych oraz rejestracja umów.
 3. Bieżąca koordynacja realizowanych inwestycji drogowych, w tym weryfikacja stanu zaawansowania robót.
 4. Rozliczanie finansowe inwestycji - kontrola firm wykonawczych na etapie realizacji (w tym rozliczanie podwykonawców)  - prowadzenie rejestru faktur.
 5. Współpraca z innymi wydziałami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie realizacji drogowych zadań inwestycyjnych.
 6. Przygotowywanie i prowadzenie rejestru OT i PT.
 7. Sporządzanie rocznych sprawozdań statystycznych.
 8. Planowanie budżetu, przygotowywanie zmian do budżetu, sprawozdań z realizacji budżetu w zakresie inwestycji drogowych.
 9. Przygotowanie planu przetargów inwestycji drogowych.
 10. Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i terminów załatwiania spraw.
 11. Uprzejme, życzliwe i kompetentne obsługiwanie interesantów.
 
 Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca o charakterze administracyjno-biurowym z obsługą komputera,
 2. pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
 3. wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 4. w budynku urzędu brak wind, toalety nie  przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 5. praca częściowo w terenie,
 6. bezpośredni kontakt z interesantami.
 
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys  zawodowy,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
 4. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 5. oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
 8. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
 9. w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „ Inspektor/Główny Specjalista  - IDR” należy składać:
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze),
 •  w terminie  do dnia  06.11.2020 r.  do godz.16.00 decyduje data wpływu do Urzędu).
 Piaseczno, 15.10.2020 r.
z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
(-) Hanna Kułakowska-Michalak
I Zastępca Burmistrza

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane