W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Inspektor/Podinspektor ds. inżynierii ruchu w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu

XML

Szczegóły

stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. inżynierii ruchu w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu

miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Treść

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko Inspektor /Podinspektor  ds.  inżynierii ruchu w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Bogdan Temoszczuk, e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy  Inspektor/Podinspektor  ds. inżynierii ruchu   w Wydziale Inwestycji  Drogowych i Inżynierii Ruchu w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, zgodnie z art. 11-16 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji. 

6. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i  zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek   stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane  w okresie 3 miesięcy od dnia  nawiązania  stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności  ponownego obsadzenia tego samego stanowiska ( art. 14  ustawy o pracownikach samorządowych).

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
 Wymagania niezbędne:

a)  wykształcenie  średnie  lub wyższe techniczne, 
b)  staż pracy:
- na stanowisko Inspektora - przy wykształceniu średnim – min. 5 lat stażu ,  przy wykształceniu  wyższym  –  min. 3 lata stażu,
- na stanowisko  Podinspektora  –  przy wykształceniu  średnim – min. 3 lata stażu pracy ,
 przy wykształceniu wyższym – brak wymogu stażu,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e)  prawo jazdy kat. B, 
f) obywatelstwo: polskie, obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa  wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej.
 
Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku   transport, budownictwo o specjalności drogowej,  inżynieria ruchu, 
b) 3 lata doświadczenia  zawodowego  na stanowisku związanym z inżynierią ruchu,
c) doświadczenie w zakresie  przygotowywania dokumentacji dla stałej i czasowej organizacji ruchu,
d) umiejętność obsługi komputera i poczty e-mail,
e) znajomość pakietu  Office: Word, Excel, 
f)  znajomość oprogramowania ZWCAD lub AutoCAD,
g) znajomość  przepisów dot: Prawa Budowlanego,   Prawa Zamówień Publicznych, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,   samorządu gminnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych  dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
h) znajomość oprogramowania GIS (Geometrical Information System),
i) znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
j) umiejętność czytania map zasadniczych,
k) pracowitość, rzetelność, kreatywność, samodzielność, zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, dokładność, uczciwość, dobra organizacja pracy,
l) umiejętność formułowania pism urzędowych. 
 
 Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy.

a) przyjmowanie korespondencji,
b) opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie stałej i czasowej organizacji ruchu w tym również projektów uwzględniających sygnalizację świetlną,
c) kontrola pasa drogowego w zakresie utrzymania i poprawności pionowego i poziomego oznakowania na drogach gminnych,
d) udział w komisjach wprowadzenia przez wykonawcę czasowej organizacji ruchu,
e) udział w komisjach odbioru stałej organizacji ruchu,
f)  kontrola zgodności zajęcia pasa drogowego z wydanym zezwoleniem,
g) prowadzenie ewidencji dokumentacji projektowej,
h) prowadzenie korespondencji dotyczącej prowadzonych spraw,
i)  współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie utrzymania oznakowania i sygnalizacji,
j)  odpowiadanie na złożone wnioski i interpelacje dotyczące prowadzonych spraw,
k) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych  i zarządzeń,
l)  przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
m) przestrzeganie terminów załatwiania spraw,
n) uprzejme, życzliwe i kompetentne obsługiwanie interesantów,
o) współpraca w wymaganym zakresie z innymi  jednostkami organizacyjnymi Urzędu.
   
  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca o charakterze administracyjno- biurowym z obsługą komputera,
b) pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze,
c) wejście do budynku urzędu – podjazd dla osób niepełnosprawnych,
d) w budynku urzędu  brak wind, toalety nie  przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
e) praca częściowo w terenie, 
f)  bezpośredni kontakt z interesantami,
g) używanie samochodu do celów służbowych,
h) praca na wysokości.

  Wymagane dokumenty:

a) życiorys  zawodowy,
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
d) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) oświadczenia kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
h) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
i)  w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne  z dopiskiem „ Inspektor/Podinspektor  ds. inżynierii ruchu   - IDR” należy składać:
- osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5, 
- pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
(w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze),
w terminie  do dnia  06.11.2020 r.  do godz.16.00 decyduje data wpływu do Urzędu).
 
 Piaseczno, 15.10.2020 r.


z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

(-) Hanna Kułakowska-Michalak

I Zastępca Burmistrza

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane