Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Przedmiot konkursu Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno.

Znak sprawy SS.0050.33.2017

Kategoria Wypoczynek

Termin składania ofert

Treść

 
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
 
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015r.poz. 1916), ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.487) oraz rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.z 2016r. poz.452)
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  ogłasza otwarty konkurs ofert na:
„Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno”
1)      Zadania będące przedmiotem konkursu ofert

Kolonie letnie – 180 osób – turnus 14-dniowy

2)      WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ WW. ZADANIA
337 500,00 zł
Środki na realizację zadania zostaną przekazane zgodnie z postanowieniami i      warunkami zawartymi w umowie.
  1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
    Kolonie letnie  mają być realizowane w okresie wakacyjnym tj. od 26.06.2017r.  do
    11.08.2017r. Preferowane góry i morze.
1. Zorganizowanie wypoczynku letniego zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016. poz. 452).
2. Zorganizowanie 14-dniowego wakacyjnego wypoczynku, którego kluczowe założenia będą  opracowane w oparciu o program profilaktyczny w ilości 15 godz. dla każdego uczestnika,  przeprowadzone przez osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji  zaplanowanych w ofercie działań.
3. Zapewnienie fachowej kadry zatrudnionej na umowę (np. zlecenia),tzn. kierownik, wychowawcy (min. 3 letnie doświadczenie jako wychowawca kolonijny),psycholog, pielęgniarka, ratownik, przewodnik, lekarz na telefon, na jednego wychowawcę przypada 10 dzieci. W przypadku złożenia oferty na każdą część oddzielnie odpowiednia liczba kadry oraz   kierownik.
4. Złożenie programu wypoczynku (na poszczególne dni, planowane zajęcia sportowe, 
wycieczki piesze i wyjazdowe, godziny posiłków (4 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek,  kolacja).
5. Złożenie programu profilaktycznego – konkretne, szczegółowe zagadnienia do realizacji,  metodologia.
6. Zakwaterowanie uczestników w budynku z dostępem do pełnego węzła sanitarnego, spełniającego wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony p.poż, warunków higieniczno -sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie p.poż., Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska . Budynek, w którym zostanie zorganizowany wypoczynek posiada stołówkę z zapleczem kuchennym
7. Zakwaterowanie dzieci w pokojach 2-5 osobowych z łazienkami (WC, umywalka, prysznic). Pokoje wyposażone w  tapczany jednoosobowe, stolik z krzesłami, szafy z wyodrębnionymi półkami dla każdego uczestnika wypoczynku, szafki nocne, wieszaki.
    Nie dopuszcza się tzw. „dostawek” i wersji „studyjnej”, łóżek piętrowych.
Aktualne zdjęcia, foldery obiektu i przylegającego terenu z uwzględnieniem pokoi, łazienek, stołówki.
8. Zapewnienie w ośrodku oddzielnego pomieszczenia na izolatkę oraz zabezpieczenia    apteczki w podstawowe leki i materiały opatrunkowe w czasie podróży oraz w miejscu wypoczynku
9. Dowóz i powrót uczestników wypoczynku odbędzie się autokarami sprawdzonymi przez odpowiednie służby drogowe wraz z opiekunami (1 opiekun na 10 dzieci) nie licząc kierowcy.
10. Zapewnienie uczestnikom wypoczynku suchego prowiantu w drogę powrotną oraz   napojów.
11. Złożenie oświadczeń o: zgłoszeniu wypoczynku do właściwego kuratorium, teren      wokół obiektu jest ogrodzony, strzeżony i bezpieczny, posiadaniu pozytywnej opinii Sanepid i p.poż dla proponowanego obiektu, o ubezpieczeniu uczestników, osoby zatrudnione posiadają odpowiednie kwalifikacje (co zostanie potwierdzone w przypadku wybrania oferty odpowiednimi dokumentami).
12. Złożenie rekomendacji – min. 1 referencja z okresu ostatnich 3 lat na realizację usługi polegającej na organizacji wypoczynku letniego z podanie wartości sprzedanej usługi o wartości min. 40 000,00 zł na każdą część(morze, góry, jeziora).
13. Oferent, który otrzyma środki na realizację zadania publicznego nie może dokonać powierzenia realizacji tego zadania innym podmiotom. Dopuszczalny jest natomiast zakup usług polegających na wykonaniu czynności o charakterze technicznym lub specjalistycznym, które są powiązane z realizacją danego zadania publicznego.

  1. Kryteria oceny ofert
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją, (max.100 p. za wszystkie):
-        Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem (od 1 do 10 punktów)
-        Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody), program profilaktyczny (od 1 do 20 punktów)
-        Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (od 1 do 20 punktów)
-        Osiągalność i realność celów (od 1 do 10 punktów)
-        Standard i położenie ośrodka (od 1 do 10 punktów)
-        Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (od 1 do 20 punktów)
-        Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań (od 1 do 10 punktów)
Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska powyżej 70 % możliwych do uzyskania punktów. Propozycję otrzymania środków uzyskają podmioty, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Piaseczno.

  1. Miejsce i TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty (na załączonym wzorze) należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem       na kopercie: „Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym  dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno” w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno adres: 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5   w terminie do dnia 09.05. 2017r. do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
  1. TERMIN rozstrzygnięcia ofert oraz termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert;
-        Wybór oferty na wykonanie zadań określonych numerami od 1 do 3 dokonany zostanie w terminie do 30 dni od dnia terminu składania ofert, a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
-        Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.
  1. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert
Od wyników konkursu można odwołać się do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w terminie 7 dni od ogłoszenia, o którym mowa w pkt. 6. Burmistrz w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
-        powierzyć realizację zadania,
-        zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizację  zadania,
-        podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.
  1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
-                    aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
-                    oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
-                    oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
-                    oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
-                    oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
 
Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (Dz. U z 2015r.poz. 1916).
  1. sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań.
Środki przyznane w ramach konkursu zostaną przekazane w trzech transzach zgodnie z postanowieniami i warunkami zawartymi w umowie. (załącznik nr 2.)
 
 
 
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij