Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Przedmiot konkursu Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno

Znak sprawy SPS.0050.16.2018

Kategoria Wypoczynek

Termin składania ofert

Treść

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tj. Dz. U. z 2017r.poz. 2237 ze zm.), ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.487ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.z 2016r. poz.452)

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  ogłasza otwarty konkurs ofert na:

„Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno”

1)      Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert

Kolonia – 135 osób  – turnus 14-dniowy

90 osób - morze

45 osób - góry

2)      WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ WW. ZADANIA

229 500,00 zł

Środki na realizację zadania zostaną przekazane zgodnie z postanowieniami i warunkami zawartymi w umowie.

3)      TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA                                                            
Kolonia  ma być realizowana w okresie wakacji letnich tj. od 25.06.2018r. do 31.08.2018r.

1. Zorganizowanie wypoczynku letniego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016. poz. 452).

2. Zorganizowanie 14-dniowego letniego wypoczynku, którego kluczowe założenia będą  opracowane w oparciu o program profilaktyczny w ilości 8 godz. dla każdego uczestnika, przeprowadzone przez osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji  zaplanowanych w ofercie działań.

3. Zapewnienie fachowej kadry zatrudnionej na umowę (np. zlecenia),tzn.:

-  kierownik zimowiska (nie dopuszcza się możliwości pełnienia jednocześnie innych funkcji  w terminie realizacji niniejszego zadania, ograniczenie obejmuje również inne (równoległe) zadania oferenta),

- wychowawcy (min. 3 letnie doświadczenie jako wychowawca kolonijny),

- psycholog posiadający uprawnienia do realizacji programów profilaktycznych,

- pielęgniarka (obecność w placówce – 24 godz. na dobę na wyłączność grupy z Gminy Piaseczno),

- ratownik,

-  lekarz (na telefon),

- na jednego wychowawcę przypada 10 dzieci,

- w przypadku zmiany w składzie kadry zatrudnionej na potrzeby realizacji zadania zawiadomienie (nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku) o tym fakcie i przedłożenie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania odpowiednich funkcji i zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 14 niniejszego ogłoszenia.

4. Złożenie programu wypoczynku (na poszczególne dni, planowane zajęcia sportowe,  wycieczki piesze i wyjazdowe, dyskoteki, ogniska itp. oraz godziny posiłków (4 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek,kolacja oraz stały dostęp do napojów).

5. Złożenie programu profilaktycznego – konkretne, szczegółowe zagadnienia do realizacji,  metodologia.

6. Zakwaterowanie uczestników w budynku z dostępem do pełnego węzła sanitarnego, spełniającego wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony p.poż, warunków higieniczno -sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie p.poż., Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska . Ośrodek, w którym zostanie zorganizowany wypoczynek posiada stołówkę z zapleczem kuchennym.

7. Zakwaterowanie dzieci w pokojach 2-5 osobowych z łazienkami (WC, umywalka, prysznic). Pokoje wyposażone w  tapczany jednoosobowe, stolik z krzesłami, szafy z wyodrębnionymi półkami dla każdego uczestnika wypoczynku, szafki nocne, wieszaki.

    Nie dopuszcza się tzw. „dostawek” i wersji „studyjnej”, łóżek piętrowych.

Aktualne zdjęcia, foldery obiektu i przylegającego terenu z uwzględnieniem pokoi, łazienek, stołówki.

8. Zapewnienie ogólnie dostępnej świetlicy (wyposażonej w tv, sprzęt audio) na terenie obiektu, w którym będą przebywać dzieci.

9. Zapewnienie w ośrodku oddzielnego pomieszczenia na izolatkę oraz zabezpieczenia apteczki w podstawowe leki i materiały opatrunkowe w czasie podróży oraz w miejscu wypoczynku.

10. Dowóz i powrót uczestników wypoczynku odbędzie się autokarami sprawdzonymi przez odpowiednie służby drogowe wraz z opiekunami (1 opiekun na 10 dzieci) nie licząc kierowcy.

11. Zapewnienie uczestnikom wypoczynku suchego prowiantu i napojów w drogę powrotną.

12. Złożenie oświadczeń o: zgłoszeniu wypoczynku do właściwego kuratorium, teren wokół obiektu jest ogrodzony, strzeżony i bezpieczny, posiadaniu pozytywnej opinii Sanepid i p.poż dla proponowanego obiektu, o ubezpieczeniu uczestników, osoby zatrudnione posiadają odpowiednie kwalifikacje (co zostanie potwierdzone w przypadku wybrania oferty odpowiednimi dokumentami).

13. Złożenie rekomendacji – min. 1 referencja z okresu ostatnich 3 lat na realizację usługi polegającej na organizacji wypoczynku letniego z podaniem wartości sprzedanej usługi o wartości min. 40 000,00 zł. z wyłączeniem rekomendacji od Zamawiającego.

14. Złożenie zaświadczeń z Rejestru Skazanych za przestępstwa na tle seksualnym przez wszystkie osoby zaangażowane w realizację niniejszego zadania.

15. Oferent, który otrzyma środki na realizację zadania publicznego nie może dokonać powierzenia realizacji tego zadania innym podmiotom. Dopuszczalny jest natomiast zakup usług polegających na wykonaniu czynności o charakterze technicznym lub specjalistycznym, które są powiązane z realizacją zadania.

4)      Kryteria oceny ofert

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją, (max.100 p. za wszystkie):

- Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem (od 1 do 10 punktów)

- Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody), program profilaktyczny (od 1 do 20 punktów)

- Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (od 1 do 20 punktów)

- Osiągalność i realność celów (od 1 do 10 punktów)

- Standard i położenie ośrodka (od 1 do 10 punktów)

- Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (od 1 do 20 punktów)

- Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań (od 1 do 10 punktów)

Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska powyżej 70 % możliwych do uzyskania punktów. Propozycję otrzymania środków uzyskają podmioty, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Piaseczno.

5)      Miejsce i termin składania ofert

Oferty (na załączonym wzorze) należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym  dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno” w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno adres: 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w terminie do dnia 13.04.2018r. do godz. 14.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6)      TERMIN rozstrzygnięcia ofert oraz termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert;

- Wybór oferty na wykonanie zadania dokonany zostanie w terminie do 30 dni od dnia terminu składania ofert, a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

- Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

7)      Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert

Od wyników konkursu można odwołać się do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w terminie 3 dni od ogłoszenia, o którym mowa w pkt. 6.

8)      Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

- aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

- oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

- oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

- oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

- Informację z Rejestru Sprawców Przestępstw na tle seksualnym w stosunku do każdej osoby zatrudnionej do realizacji w/w zadania.

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (Dz. U z 2015r.poz. 1916 ze zm.).

9)      sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań.

Środki przyznane w ramach konkursu zostaną przekazane w trzech transzach zgodnie z postanowieniami i warunkami zawartymi w umowie. (załącznik nr 2.)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij