W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności GGG-06/01

Wersja strony w formacie XML

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Karta Informacyjna
Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

 • Naczelnik Wydziału: Iwona Zielińska - Woszczyk
 • Zastępca Naczelnika: Anna Moszyńska
 • Justyna Michalak-Wąsiel

 

 

PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY ORAZ NUMER TELEFONU

 • składanie dokumentów – kancelaria urzędu Urząd  Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05- 500 Piaseczno
 • informacja o przebiegu załatwianej sprawy- pok. 47 ( I piętro), tel. 22 70 17 553

GODZINY URZĘDOWANIA

godziny pracy UMiG Piaseczno

PROCEDURA

JAKIE NIERUCHOMOŚCI PODLEGAJĄ PRZEKSZTAŁCENIU?

1 stycznia 2019 roku z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

 1.   mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
 2.   mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
 3.   których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przepisy ustawy stosuje się również, jeżeli na gruncie zabudowanym budynkami, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy, położone są także inne budynki, obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, o ile łączna powierzchnia użytkowa budynków innych niż określone w art. 1 ust. 2 ustawy nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie.

W przypadku gdy na gruncie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lub art. 1a, położone są także inne budynki niż określone w art. 1 ust. 2, których łączna powierzchnia użytkowa przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe następuje z dniem:

- założenia księgi wieczystej dla tej nieruchomości albo

- wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej działki gruntu, zabudowanej innymi budynkami niż określone w art. 1 ust. 2 ww ustawy , których łączna powierzchnia użytkowa przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie.

W przypadku gdy zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) wymagane jest zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, przekształcenie następuje z dniem, w którym to zezwolenie stało się ostateczne.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego nieruchomość wspólną w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w prawo własności tego gruntu nie stanowi nabycia nieruchomości w rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców i nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia.

 JAKA JEST PROCEDURA?

 1. Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowa wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności jest wydawane dawnemu użytkownikowi wieczystemu:

* z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia – bezpłatnie albo

* na wniosek właściciela w terminie

-  30 dni (w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej) lub

- 4 miesięcy od dnia otrzymania przez organ wniosku,

Wydanie na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.

 1. Ponadto zaświadczenie ponadto jest przesłane do Sądu, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz do Wydziału Geodezji i Katastru Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Piasecznie , celem ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
 2. W zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie zawarta będzie informacja o obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu.
 3. W przypadku opłaty jednorazowej należy zgłosić do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno zamiar jej wniesienia poprzez złożenie wniosku w kancelarii urzędu, pocztą lub drogą internetową na adres urzad@piaseczno.eu.
 4. Opłaty roczne bądź opłatę jednorazową należy wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno bądź na konto Gminy Piaseczno

W opisie przelewu należy wskazać, że jest to opłata jednorazowa za przekształcenie podając jednocześnie adres budynku i numer lokalu. 

Przykład: „opłata jednorazowa za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ul. X, nr lokalu X”.

 

 1. Po wniesieniu wszystkich opłat rocznych lub opłaty jednorazowej, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  wyda z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat lub opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie z działu III Księgi Wieczystej roszczenia dotychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształceniową w związku z uregulowaniem jednorazowo opłaty za przekształcenie, zw. dalej zaświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykreślenie roszczenia z KW. Zaświadczenie to będzie stanowiło podstawę do wykreślenia z działu III księgi wieczystej roszczenia.

a)       Jeśli roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształceniową zostało już ujawnione w księdze wieczystej lokalu wniosek o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej należy złożyć do odpowiedniego, z uwagi na miejsce położenia nieruchomości, wydziału sądu Rejonowego. Wniosek będzie podlegał opłacie sądowej w wysokości 250 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej lub 75 zł w pozostałych przypadkach (art. 7 ust. 10 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) Zaświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie roszczenia stanowi w takim przypadku załącznik do wniosku o wpis w dziale III Księgi Wieczystej w Sądzie Rejonowym w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

b)       Jeśli roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształceniową nie zostało ujawnione, były użytkownik wieczysty, który otrzymał zaświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie  z działu III KW może złożyć w Sądzie wniosek o niedokonywanie przez Sąd wpisu roszczenia.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ OPŁATY?

Opłata za przekształcenie stanowi 20-krotność opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu przekształcenia i wnoszona będzie przez okres 20 lat od daty przekształcenia z możliwością jednorazowej spłaty w każdym czasie trwania obowiązku jej wnoszenia na pisemny wniosek właściciela.

Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa opłacie, która jest należna w 3 roku od aktualizacji zgodnie z art. 77 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

BONIFIKATY

* W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Piaseczno, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno udziela osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty w wysokości 60% od tej opłaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 388/XVI/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku.

* Organ udziela bonifikaty w wysokości 99% na wniosek właścicieli:

a)     osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,

b)     członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

c)      inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

d)     kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

e)     świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

W razie zbiegu praw do bonifikat, o których mowa w art. 9 i art. 9a, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla właściciela gruntu.

 

 

Za przekształcenie, opłaty nie wnoszą:

- parki narodowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614);
- osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy:
wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego,
użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie:

* m.in. innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.

JAKIE SĄ TERMINY WNOSZENIA OPLAT?

 

Opłatę przekształceniową za 2019 r. należy wnieść najpóźniej do 29 lutego 2020 r., natomiast za kolejne lata do 31 marca każdego roku, tj. za 2020 rok do 31 marca 2020 r., za 2021 do 31 marca 2021r. itd.

  Jeżeli przed wydaniem zaświadczenia dotychczasowy użytkownik wieczysty wniósł opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata, opłaty te podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet opłaty lub opłaty jednorazowej, o czym właściwy organ zawiadamia dotychczasowego użytkownika wieczystego. W przypadku, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższałyby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, właściwy organ dokonuje, z urzędu, zwrotu nadpłaty w terminie 30 dni, licząc od dnia wydania zaświadczenia.

  Opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Waloryzacji dokonuje się z urzędu, albo na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji. O wysokości zwaloryzowanej opłaty właściwy organ zawiadamia właściciela nieruchomości. Zwaloryzowana opłata obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano waloryzacji.

  Przedsiębiorcy (deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe itd.) mają możliwość dokonania wyboru sposobu płatności za przekształcenie. W ciągu 3 miesięcy od dnia przekształcenia mogą oni złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:

  99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% albo

  50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2%, albo

  33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%, albo

   w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wyższa niż 3%.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ

* Wydanie zaświadczenia z urzędu nie wymaga wniesienia opłaty skarbowej.

* Opłata skarbowa  potrzebna jest w chwili składania :

- wniosku o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 50,00 zł

- dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),

Opłaty skarbowe płatne są w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno  bądź na konto Gminy Piaseczno

TERMIN REALIZACJI SPRAWY

1.Zaświadczenia potwierdzające przekształcenie:

a)     Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności jest  bezpłatnie wydawane dawnemu użytkownikowi wieczystemu z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia

b)    w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej - termin na wydanie zaświadczenia wynosi 30 dni

c)     4 miesiące od momentu złożenia wniosku.

W przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

2. Zaświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej:

wydawane są w terminie 30 dni od dnia wniesienia wszystkich opłat rocznych lub opłaty jednorazowej

TRYB OWOŁAWCZY SPRAWY

Od wydanego zaświadczenia o przekształceniu potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.). Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

PODSTAWA PRAWNA SPRAWY

* Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

* Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 388/XVI/2019 w sprawie zmiany warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych z dnia 13.11.2019.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane