W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Rozgraniczenie nieruchomości GGG-02/01

Wersja strony w formacie XML

Rozgraniczenie nieruchomości
Karta Informacyjna
Rozgraniczenie nieruchomości

Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 

● Naczelnik Wydziału: Iwona Zielińska - Woszczyk
● Zastępca Naczelnika: Anna Gieleta
● Alina Maleszewska, Renata Janicka

Rozgraniczenie nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy 

nr telefonu

● składanie dokumentów- kancelaria urzędu
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,05-500 Piaseczno

● informacja o przebiegu załatwianej sprawy- pok. 47 ( I piętro), tel. 22 70 17 553

Godziny urzędowania godziny pracy UMiG Piaseczno
Podstawa prawna  ● Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.);

● Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm);

● Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny  (Dz. U. 2020, poz. 1740)

● Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453).
Wymagane dokumenty ● pisemna prośba o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego

● oświadczenie geodety, który będzie prowadził to postępowanie rozgraniczeniowe

● aktualny wypis z księgi wieczystej.

● Pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę
Termin realizacji W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, Burmistrz w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego i o powołaniu wskazanego przez wnioskodawcę geodety do przeprowadzenia czynności rozgraniczających. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności geodezyjnych i złożeniu dokumentacji sporządzonej przez geodetę w terminie 1 miesiąca zostanie wydana decyzja i przesłana na adres wnioskodawcy, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub decyzję można odebrać w pokoju nr 47
Wysokość opłaty 10 zł na podstawie cz. I ust 53, załącznika do ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2020 r., poz. 1546 ze zm.) - płatne z chwilą złożenia wniosku w kasie urzędu  lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno wskazany na stronie urzędu
Opłacie tej podlega wyłącznie decyzja o rozgraniczeniu, od opłaty tej zwolnione są: decyzja o umorzeniu postępowania wobec zawarcia ugody granicznej, decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu, oraz decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego.

17zł - Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), płatne w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno wskazany na stronie urzędu
PROCEDURA 1.Postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości wszczynane jest postanowieniem.
2.W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej pokrywa strona postępowania.
3.W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości nie złożyli zgodnego oświadczenia w tym zakresie, bądź nie zawarli ugody, postępowanie administracyjne jest umarzane w drodze decyzji, a sprawa rozgraniczenia przekazywana z urzędu do rozpatrzenia właściwemu sądowi (Wydział Cywilny).
4.W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości zawarli ugodę przed geodetą wykonującym czynności ustalenia przebiegu granic, postępowanie administracyjne jest umarzane, powstała zaś w jego wyniku dokumentacja przekazywana jest do sądu rejonowego właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych.
5.W przypadku jednoznacznych dokumentów wskazujących na przebieg granicy albo zgodnego oświadczenia stron w tym zakresie wydawana jest decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości.
tryb odwoławczy Od decyzji o rozgraniczeniu służy prawo żądania przekazania sprawy do sądu składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia. 
Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.
wzór wniosku nie obowiązuje, wniosek powinien jednak zawierać elementy, o których mowa powyżej

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane