W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zatwierdzenie podziału geodezyjnego nieruchomości GGG-01/01

Wersja strony w formacie XML

Zatwierdzenie podziału geodezyjnego nieruchomości

Karta Informacyjna zatwierdzenie podziału geodezyjnego nieruchomości

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

  • Naczelnik Wydziału: Iwona Zielińska - Woszczyk
  • Zastępca Naczelnika Wydziału: Anna Gieleta
  • Alina Maleszewska, Renata Janicka

 

Zatwierdzenie podziału geodezyjnego nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy, nr telefonu

●składanie dokumentów - kancelaria urzędu
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,05-500 Piaseczno
● informacja o przebiegu załatwianej sprawy- pok. 47 ( I piętro), tel. 22 70 17 553
Godziny urzędowania godziny pracy UMiG Piaseczno
Podstawa prawna  ● Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020,  poz. 65 ze zm.);
● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004, Nr 268, poz. 2663);
● Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm).
wymagane dokumenty ● podanie o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki podpisane czytelnie przez wszystkich współwłaścicieli (wzór podania na dole strony),
● tytuł prawny do nieruchomości /aktualny wypis z księgi wieczystej/,
● wypis z katastru nieruchomości /ewidencji gruntów i budynków/ i kopię mapy katastralnej /mapy ewidencyjnej/ obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
● postanowienie - opinię o zgodności proponowanego podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikiem graficznym (oryginał); w razie braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
● wstępny projekt podziału,
● protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
● wykaz zmian gruntowych
● wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntów w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
● mapy z projektem podziału (wszystkie egzemplarze sporządzone przez geodetę);
● pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
Termin realizacji W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów decyzja zostanie wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy.
Decyzja zostanie przesłana na adres wnioskodawcy, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub można odebrać w pokoju nr 47
wysokość opłaty Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit h ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546, ze zm.)
PROCEDURA 1.Podziału nieruchomości można dokonać na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości (jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych).
2.Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna. Przepisu nie stosuje się w przypadku podziałów nieruchomości niezależnych od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu – niezależnych od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3.Zgodnie z art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest zgodny z ustaleniami planu miejscowego - w razie braku tego planu - podziału można dokonać, jeżeli jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub z przepisami odrębnymi.
4.Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną.
5. Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje, iż w przypadkach wskazanych w art.95 powyższej ustawy (np. wydzielenie działki budowlanej zabudowanej budynkiem mieszkalnym) podział nieruchomości może być dokonany niezależnie od planu miejscowego lub decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu – należy wskazać artykuł wskazujący na cel podziału;
6. W przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków do wniosku o podział trzeba dołączyć pozwolenie na podział – wydawane w formie decyzji administracyjnej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
7.Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części. W takim przypadku odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku załączonych do wniosku.
8. Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości może być przesłana pocztą do wszystkich współwłaścicieli – za zwrotnym poświadczeniem. Decyzję można także odebrać w siedzibie urzędu, po wcześniejszym umówieniu. Jeżeli strona działa przez pełnomocnika, decyzja doręczana jest temu pełnomocnikowi. Pełnomocnictwo należy załączyć do wniosku.
tryb odwoławczy ● Od decyzji organu służy prawo odwołania w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
●  Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
wzór wniosku 1.dostępny w kancelarii urzędu
2.dostępny tutaj: Podanie o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane