W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Procedura planistyczna

Wersja strony w formacie XML

Planowanie przestrzenne jest jednym z najważniejszych zadań samorządu lokalnego. Ma ono zapewnić prawidłowy rozwój poszczególnych obszarów gminy, poprzez odpowiednie organizowanie przestrzeni na potrzeby człowieka, przy jednoczesnym poszanowaniu nadrzędnych interesów regionu czy kraju. Niezwykle ważne jest zaangażowanie mieszkańców w proces tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego tak, aby mogli mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Sama procedura wdrażania planów jest niestety dość czasochłonna i skomplikowana, dlatego przybliżyć chcemy mieszkańcom jak chronologicznie wyglądają poszczególne etapy pracy nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Etapy tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 17 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2007 r. (DzU Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami):

1. Podjęcie przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu lub jego zmiany;
2. Ogłoszenie w prasie lokalnej i poprzez obwieszczenia oraz w sposób zwyczajowo przyjęty o możliwości składania wniosków do planu lub jego zmiany (w terminie nie krótszym niż 21 dni od ukazania się w prasie lokalnej);
3. Zawiadomienie pisemne instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planów o przystąpieniu do sporządzenia planu lub jego zmiany z prośbą o składanie wniosków do planu (w terminie 21 dni od daty otrzymania);
4. Sporządzenie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;
5. Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania na komisji urbanistyczno – architektonicznej;
6. Przesłanie projektu planu do właściwych instytucji w celu jego uzgodnienia bądź zaopiniowania (w terminie 30 dni od daty otrzymania);
7. Uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
8. Wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;
9. Ogłoszenie w prasie lokalnej i poprzez obwieszczenia oraz w sposób zwyczajowo przyjęty o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na okres co najmniej 21 dni oraz określenie terminu składania uwag do projektu planu (nie krócej niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu). Organizacja w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;
10. Rozpatrzenie uwag w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania;
11. Wprowadzenie zmian do projektu planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag i ewentualne, w niezbędnym zakresie, ponowienie procedury.
12. Przedstawienie Radzie Miejskiej projektu planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag w celu zatwierdzenia.
13. Uchwalenie planu miejscowego po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
14. Przygotowanie dokumentacji planistycznej do przedstawienia wojewodzie w celu oceny jej zgodności z przepisami prawnymi.
15. Przekazanie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia planu miejscowego wojewodzie wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.
16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane