W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 7134 artykuły
Znak sprawy: OŚR.6220.26.2021.PG
Znak sprawy OŚR.6220.26.2021.PG
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody surowej Vuż = 2x125m3, zbiornika wody czystej V= 2x500 m3, zbiornika wód popłucznych V = 80m3  i infrastruktury towarzyszącej przy ul. Millenium w Głoskowie, gmina Piaseczno (dz. nr 119/11, 119/10, 117/4, 119/67, 119/66, 388/1, 141/2 obręb 0010 Głosków, gmina Piaseczno)[koniec][/ukryj] Piaseczno, dn. 12.01.2022 r. OŚR.6220.26.2021.PG O b w i e s z c z e n i e  Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek p. Agnieszki Białeckiej - pełnomocnika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody surowej Vuż = 2x125m3, zbiornika wody czystej V= 2x500 m3, zbiornika wód popłucznych V = 80m3  i infrastruktury towarzyszącej przy ul. Millenium w Głoskowie, gmina Piaseczno (dz. nr 119/11, 119/10, 117/4, 119/67, 119/66, 388/1, 141/2 obręb 0010 Głosków, gmina Piaseczno).Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wobec powyższego informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5A pokój 104 w godzinach pracy Urzędu oraz składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Z uwagi na charakter pracy oraz częste wyjazdy w teren, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu  22 70 17 528.Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od publicznego ogłoszenia.   Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:1. Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 2. a/a + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej
Stanowisko Aplikant w Straży Miejskiej
Miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu, pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
Stanowisko: Dozorca w Wydziale Utrzymania Terenów Publicznych
Stanowisko Dozorca w Wydziale Utrzymania Terenów Publicznych
Miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu, pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
Stanowisko: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej
Stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej
Miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu, pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
Zamówienie na: Usługę w zakresie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno - konserwatorskich 19 szt. drzew pomników przyrody.
Zamówienie na Usługę w zakresie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno - konserwatorskich 19 szt. drzew pomników przyrody.
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy OŚR. 271.2.2022.DK
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia od 10 000,01 zł netto do 50 000,00 zł netto
Termin składania ofert

Podatek od nieruchomości na 2022 rok

W 2022 roku stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Piaseczno wynoszą: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1 m2 powierzchni, b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi...

Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6721.9.1.2021.AW - przystąpienie do MPZP Baszkówka
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6721.9.1.2021.AW - przystąpienie do MPZP Baszkówka
Znak pisma UiA.6721.9.1.2021.AW
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 12 stycznia 2022 r. UiA.6721.9.1.2021.AW OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baszkówka Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz  art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały Nr 913/XLVI/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baszkówka, obejmującego teren wsi Baszkówka oraz fragment działki nr ewid. 24 z obrębu Głosków PGR (ul. Sadowa). Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy – w tym z granicą obszaru objętego planem – zamieszczoną na stronie internetowej pod adresem https://bip.piaseczno.eu w zakładce Obwieszczenia architektoniczne jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie: · w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;· na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;· za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP lub na adres email: urzad@piaseczno.eu Wnioski należy składać w terminie do 4 lutego 2022 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej https://bip.piaseczno.eu/, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.    z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piasecznomgr inż. arch. Anna Pakulińska-AttiaNaczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6721.12.1.2020.AW - wyłożenie zmiany MPZP Bobrowiec
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6721.12.1.2020.AW - wyłożenie zmiany MPZP Bobrowiec
Znak pisma UiA.6721.12.1.2020.AW
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 12 stycznia 2022 r. UiA.6721.12.1.2020.AW OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec  Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz uchwały Nr 626/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bobrowiec w dniach od 20 stycznia 2022 r. do 10 lutego 2022 r. Z projektem zmiany miejscowego planu można się zapoznać na stronie internetowej pod adresem https://bip.piaseczno.eu w zakładce Obwieszczenia architektoniczne jako załączniki do niniejszego obwieszczenia, a także w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr tel. 22 70 17 556. Wizyta w urzędzie odbywa się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych w dniu 27 stycznia 2022 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 w Sali sołeckiej w Bobrowcu, ul. Mazowiecka 27. Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej proszone są o wcześniejsze zgłoszenie do dnia 24 stycznia 2022 r. pod numerem telefonu 22 70 17 556.Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2022 r.:·  w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;· na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;· za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP lub na adres email: urzad@piaseczno.euJednocześnie informuję, że dla ww. projektu odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-III.410.670.2020.JD2 z dnia 16 czerwca 2021 r. oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Piasecznie znak ZNS.4700.72.z.2020 z dnia 30 października 2020 r. Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej https://bip.piaseczno.eu, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.    z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piasecznomgr inż. arch. Anna Pakulińska-AttiaNaczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Zamówienie na: Wykonanie zabezpieczenia budynków zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej 2 i 2a oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4
Zamówienie na Wykonanie zabezpieczenia budynków zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej 2 i 2a oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy INW.4125.2.2020.MS.5
Zamawiający Gmina Piaseczno
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert na adres e-mail: inw@piaseczno.eu
Zamówienie na: zorganizowanie na terenie gminy Piaseczno punktu edukacyjno — konsultacyjnego Piaseczno dla klimatu
Zamówienie na zorganizowanie na terenie gminy Piaseczno punktu edukacyjno — konsultacyjnego Piaseczno dla klimatu
Status zamówienia aktualne
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia od 50 000,01 zł netto do 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Stanowisko: Specjalista/Główny Specjalista w Referacie Ksiegowości i Finansów
Stanowisko Specjalista/Główny Specjalista w Referacie Ksiegowości i Finansów
Miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Janusza Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno albo drogą elektroniczną na adres praca@cuw.piaseczno.eu