Piaseczno dnia 20.02.2024 r.


Przedłużenie terminu składania ofert na zapytanie ofertowe


„Czyszczenie budek lęgowych”

Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia i sposób wykonania zamówienia pozostaje bez zmian. Zmiana polega na załączeniu wzoru umowy.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 01.03.2024 r. 

Termin wykonania zamówienia zostaje przedłużony do dnia 06.12.2024 r., z zachowaniem regulacji określonych w Rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w szczególności § 9 pkt 1 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2380).

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

 

OŚR.271.2.2024.MF                                                                                         Piaseczno dnia 08.02.2024 r.
               
I

W związku z potrzebą realizacji zadania: „Czyszczenie budek lęgowych” proszę o złożenie oferty do dnia 20.02.2024 r. na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej w Piasecznie, ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno.

Odpowiedzialny do kontaktów: 

p. Magdalena Fido, tel. 22 7017541, pokój nr 104

p. Piotr Grędziński, tel. 22 7017541, pokój nr 104

II

Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zamówienia i inne informacje mogące mieć wpływ na zamówienie.

Usługa polegać będzie na:

1.    kontroli stanu technicznego, wymianie zużytych elementów i czyszczeniu (we wskazanych przez Zleceniodawcę miejscach na terenie gminy Piaseczno) z materiału naniesionego przez zwierzęta:

a)       245 budek lęgowych (w tym 31 budek dla nietoperzy i 214 budek lęgowych dla ptaków) 

b)      budek lęgowych dla jerzyków (125 gniazd)

c)       3 wież dla jerzyków

d)      oraz 5 budek dla wiewiórek.

Każda z budek podlegających ww. czynnościom powinna być sprawdzona pod względem stanu technicznego. W przypadku zauważenia elementów zużytych lub zagrażających bezpieczeństwu zwierząt lub ludzi, element budki powinien zostać wymieniony. W przypadku zużycia całej budki lub niemożliwości wymiany zużytego elementu należy wymienić całą budkę na ten sam typ. Do powierzonej usługi należeć również będzie uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

3.    sporządzenie pisemnego raportu końcowego, w którym uszczegółowiona będzie zajętość poszczególnych budek  z punktu 1 w poprzednich sezonach lęgowych,  z podziałem na kategorie: zajęta przez ptaki (jeśli to możliwe z podaniem gatunku), zajęta przez ssaki, zajęta przez owady, niezajęta, oraz złożenie pisemnego oświadczenia o stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne użytkowanie budek w przestrzeni publicznej przez min. 5 lat od momentu kontroli stanu technicznego budek opisanych w punkcie 1.

III

Termin  realizacji przedmiotu zamówienia: 30.04.2024 r.

IV

Kryteria wyboru: cena


 

 

Załącznik:

Oświadczenie – wzór
                                                                                            

 Piaseczno dnia ..................


Oświadczamy, iż stan techniczny skontrolowanych i wyczyszczonych przez naszą firmę budek lęgowych umożliwia bezpieczne ich użytkowanie w przestrzeni publicznej przez min. 5 lat.                                                                                         Wykonawca

 

 

 

 Załączniki:

Zapytanie
Lokalizacja budek i wież
Przedłużenie terminu składania ofert
Wzór umowy