2016-10-13

UiA.ZP.6721. 39 .2016.WK

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu   do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  i zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 778  ze zm. ), art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o  ocenach oddziaływania na środowisko  (t. j. Dz. U. z 2016  poz. 353 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały  Nr 547/XXI/2016 z dnia 11 maja  2016 [start]w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obejmującego teren między granicą administracyjną z gminą Lesznowola, ulicami; Okulickiego, Puławską, Jana Pawła II oraz terenami kolei Warszawa – Radom, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 2.07.2014 dla obszaru o oznaczonego w tym planie symbolem 14 MWU.[koniec]

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w  pokoju  przy sali konferencyjnej (półpiętro) w Urzędzie  Miasta i Gminy Piaseczno w  Piasecznie, przy ul. Kościuszki 5. Wnioski do projektu zmiany  planu,   i do prognozy oddziaływania na środowiskowo można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Wnioski do projektu zmiany  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego mogą być składane:

  • w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
  • pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail kubiak@piaseczno.eu.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem, imienia, nazwiska lub nazwy  jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno