2016-12-12

UiA.ZP.6721.45.2016.WR

 

O B W I E  S Z C Z E N I E

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi  Henryków Urocze

    

   Stosownie do art. 17  pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.  Dz. U. z 2016 r.  poz.778 ze zm.),  art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.)  oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 126/VII/2007 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Henryków Urocze zmienionej Uchwałą nr 485/XVIII/2016 z dnia 17 lutego  2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach  od 3 stycznia 2017 r.  do 3 lutego 2017 r. ,

  w pokoju  Nr 31  Wydziału Urbanistyki i Architektury  na  I piętrze, Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie , w godz. od 9 00 do 15 00 .

 

Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  w projekcie  planu rozwiązaniami  odbędzie   się w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Piaseczno

  w  dniu   19 stycznia 2017 r.   w godzinach: od 10 00 do  1130 .

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać  uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać :

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – maill: urzad@piaseczno.eu

 

Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem  imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu,  oznaczenia  nieruchomości,  której  dotyczy,  w   nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia 27  lutego 2017 r.

  

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno