a:47:{s:4:"name";s:27:"Strefa Płatnego Parkowania";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:21:"Wiesław Sokołowski.";s:11:"createdDate";s:10:"2017-11-29";s:18:"responsibleContent";s:23:"Włodzimierz Rasiński.";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:7881:"

Karta Informacyjna.

 
Sprawy związane ze Strefą Płatnego Parkowania (SPP),

- kontrola uiszczania opłat za postój pojazdów w SPP w Piasecznie,

- serwis techniczny parkomatów i przyjmowanie zgłoszeń o niesprawności urządzeń,

- przyjmowanie wniosków i wydawanie abonamentów,

- prowadzenie postępowania windykacyjnego,

- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,

- przyjmowanie skarg i wniosków.

 

  1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego - Naczelnik Wydziału: Włodzimierz Rasiński.

Szczegółowe Informacje: Biuro Strefy Płatnego Parkowania (BSPP) adres 05-500 Piaseczno, ul. Józefa Sierakowskiego 1, Wiesław Sokołowski - Telefon (22) 726 00 90, kom. +48 512 891 504.

 
2. Wymagane dokumenty:

Karta abonamentu mieszkańca SPP.

W celu wyrobienia karty abonamentu mieszkańca należy zgłosić się do biura strefy płatnego parkowania i wypełnić wniosek przedstawiając następujące dokumenty:

1)  dowód osobisty wnioskującego lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

2)  potwierdzenie zameldowania na pobyt stały wydane przez właściwy organ,

3)  dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym, na który przysługiwało będzie prawo do opłaty abonamentowej albo umowę leasingu lub sprzedaży pojazdu na raty, zawartej z firmą leasingową lub bankiem,

     oraz inne dokumenty potwierdzające prawo do opłaty abonamentowej.

Karta abonamentu użytkownika SPP.

W celu wyrobienia karty abonamentu użytkownika należy zgłosić się do biura strefy płatnego parkowania i wypełnić wniosek przedstawiając następujące dokumenty:

1) dowód osobisty wnioskującego lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

2) dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym.


3. Opłaty.

Rada Miejska w Piasecznie, Uchwałą Nr 1053/XXXVI/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6256), ustaliła:
1. Opłaty za postój pojazdów samochodowych w SPP w następujących stawkach:

1)  za pierwsze 45 minut postoju, jednorazowo w danym dniu -  0,00 zł
2)  za pierwszą  godzinę postoju - 2,50 zł
3)  za drugą godzinę postoju - 3,00 zł
4)  za trzecią godzinę postoju - 3,50 zł
5) za czwartą i  każdą następną godzinę postoju - 2,50 zł

2. Opłatę abonamentową dla mieszkańca SPP, z góry za okres 12 miesięcy w wysokości  120 zł.

3. Miesięczną opłatę abonamentową dla użytkownika SPP w wysokości 300 zł., bez zastrzeżonego stanowiska postojowego.

4. Opłatę zryczałtowaną za postój na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (koperta) wyznaczonych w SPP w wysokości:

a) za 10 godzin w czasie funkcjonowania SPP w dni robocze od poniedziałku do piątku –   500 zł miesięcznie za 1 stanowisko,

b) za 24 godziny na dobę w dni robocze od poniedziałku do piątku – 900 zł miesięcznie  za jedno stanowisko.


4. Termin załatwienia sprawy.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie abonamentu wraz z kompletem dokumentów i dokonania opłaty w kasie urzędu, abonament zostanie wydany wnioskującemu w tym samym dniu.

Pozostałe sprawy takie jak; reklamacje, wnioski i skargi będą rozpatrywane zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).


5. Tryb odwoławczy.

1) Kierujący lub właściciel pojazdu, kwestionujący zasadność wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, może złożyć reklamację w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.

2) Do reklamacji muszą być dołączone uzasadniające ją, wiarygodne dokumenty, np. oryginał biletu kontrolnego z wpisanym poprawnie numerem rejestracyjnym, oryginał karty parkingowej.

3) Trybu odwoławczego od nieuznanej reklamacji nie przewiduje się.

4) W przypadku uznania reklamacji, wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.

5)  Nieuwzględnienie złożonej reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o wyniku jej rozpatrzenia.

6) Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie określonym w ust. 5 i ust. 10 podlega ściągnięciu

w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Reklamację można składać osobiście w Biurze Strefy Płatnego Parkowania ul. Józefa Sierakowskiego 1, 05-500 Piaseczno lub pocztą elektroniczną na adres e-mail; bspp@piaseczno.eu .


6. Podstawa prawna.

Uchwała Nr 1053/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6256).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 

7. Uwagi.

Opłatę abonamentową wpłaca się w Kasie Urzędu.

Opłatę dodatkową można wpłacić;

- w Kasie Urzędu

- przelewem bankowym na numer konta bankowego wskazany na Wezwaniu do uiszczenia  opłaty dodatkowej

- w dowolnym parkomacie SPP.

 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania mieści się przy ulicy Józefa Sierakowskiego 1 i jest czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Telefon/fax - 22 7260090, adres e-mail – bspp@piaseczno.eu

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze i jest czynna:
poniedziałek w godzinach 8.00-18.00
wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00


Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 1053/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6256).

Wniosek o wydanie abonamentu mieszkańca.

Wniosek o wydanie abonamentu użytkownika.

Druk reklamacyjny.

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:19:"2017-11-29 11:54:54";s:8:"editDate";s:19:"2017-11-29 11:54:54";s:6:"editBy";s:2:"25";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:1:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:20:{s:6:"number";s:6:"1/2017";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:31:"Urząd Miasta i Gminy Piaseczno";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:9:"placeName";s:0:"";s:8:"place_id";s:1:"0";s:12:"placeDetails";s:0:"";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:7:"numbers";s:0:"";s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:3:{s:8:"signcase";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:2:{s:8:"identity";s:0:"";s:8:"group_id";s:2:"-1";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"petitions";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:13:"personSeeking";s:0:"";s:10:"dateFiling";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:0:"";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:1:"0";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";N;s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}