09.04.2018r.

UiA.ZP.6721.7.2018.AA

OBWIESZCZENIE
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu dwóch projektów  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 części wsi Bogatki - część 1
części wsi Grochowa

Stosownie do art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.) art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie: Nr 1192/XL/2013 z dnia 20.11.2013 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki , zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 689/XXV/2016 z dnia 28.09.2016 r. oraz Nr 1085/XXXVII/2017 z dnia 30.08.2017 r. oraz Nr 1193/XL/2013 z dnia 20.11.2013 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grochowa

zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części wsi Bogatki - część 1,.

oraz

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 części wsi Grochowa.

w dniach od 19 kwietnia 2018 r. do 21 maja 2018 r. w pokoju  nr 32, I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie w godz. od 8.00  do 16.00.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu  Miasta  i Gminy Piaseczno w dniu   10 maja 2018 r.

  • godz. 17.00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części wsi Bogatki - część 1
  • godz. 18.30 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części wsi Grochowa

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu  miejscowego, może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego  projektu planu  należy składać:

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.Kościuszki 5,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2018r.


z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
 Naczelnik
Wydziału Urbanistyki i Architektury