a:49:{s:4:"name";s:46:"Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:20:"Wioletta Brzezińska";s:11:"createdDate";s:10:"2016-01-04";s:18:"responsibleContent";s:15:"Barabra Wysocka";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:10608:"

Karta informacyjna

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydział Gospodarki Odpadami – Naczelnik Wydziału: Barbara Wysocka
ul. Wojska Polskiego 54
05-500 Piaseczno
Telefon: (22) 736 29 83, 736 29 84, 736 29 85, 736 29 88

2. Wymagane dokumenty
W Kancelarii Urzędu lub w Wydziale Gospodarki Odpadami należy złożyć lub wysłać listem na adres Urzędu lub adres Wydziału:
a) DOZ-1 - deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości zamieszkałe i mieszane, na których powstają odpady, lub
b) DON-1 – deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wyłącznie nieruchomości niezamieszkałe, lub
c) DOL-1 – deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku, lub
d) DOW-1 - deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe i mieszane, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Nowa deklaracja – stosownie do art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Zmiana deklaracji – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Korekta deklaracji – korekta deklaracji następuje na podstawie złożonej i prawidłowo wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami DOZ-1, DON-1, DOL-1, DOW-1. Przy czym: w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

3. Opłata skarbowa
Bez opłat.

4. Podstawa prawna

a) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. – tekst jednolity, poz. 1454 ze zm.).

b) Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.).

c) Uchwała nr 103/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.

d) Uchwała nr 102/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

e) Uchwała Rady Miejskiej Nr 291/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.

f) Uchwała nr 486/XVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne

5. Zwolnienia

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o zniżkę w opłacie za odpady komunalne. Wysokość zwolnienia wynosi 30% opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Od 1 kwietnia 2019 r. miesięczna stawka opłaty dla członka rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynosi:
- 18,90 zł – w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,
- 45,90 zł – w przypadku nieselektywnej zbiorki odpadów.

6. Materiały do pobrania
Deklaracja DOZ-1
Deklaracja DON-1
Deklaracja DOL-1
Załącznik ZDOZ-1
Deklaracja DOW-1
Załącznik ZDOW -1
Załącznik ZDOW -2

7. Uwagi
Kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe podane w odrębnym piśmie przesłanym z Gminy Piaseczno przelewem lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5 (na parterze) oraz przy ul. Wojska Polskiego 54 (na parterze).

W przypadku nieruchomości zamieszkałych miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
a) 27,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
b) 54,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych stawka za pojemnik o określonej pojemności wynosi:
a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 • za pojemnik o pojemności do 0,12 m3 – w wysokości 20,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – w wysokości 35,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – w wysokości 86,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – w wysokości 180,00 zł
 • za kontener o pojemności 5,0 m3- w wysokości 400,00 zł
 • za kontener o pojemności 7,0 m3 – w wysokości 600,00 zł
 • za kontener o pojemności 10 m3 – o wysokości 900,00 zł

b) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

 • za pojemnik o pojemności do 0,12 m3 – w wysokości 40,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – w wysokości 65,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – w wysokości 150,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – w wysokości 370,00 zł
 • za kontener o pojemności 5,0 m3- w wysokości 700,00 zł
 • za kontener o pojemności 7,0 m3 – w wysokości 1200,00 zł
 • za kontener o pojemności 10 m3 – o wysokości 1600,00 zł


W przypadku nieruchomości mieszanych, na których powstają odpady, kwota opłaty stanowi sumę opłat od zadeklarowanej liczby osób oraz wielkości pojemnika.

W przypadku domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
a) 280,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
b) 560,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.


Notatki:
Urząd jest czynny:
poniedziałek w godzinach 8.00-18.00
wtorek – piątek w godzinach 8.00-16.00

Opłaty za odpady można wnosić w kasie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5 (na parterze) oraz przy ul. Wojska Polskiego 54 (na parterze).

 

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2019-4-03 15:11:52";s:8:"editDate";s:18:"2019-4-03 15:11:52";s:6:"editBy";s:2:"27";s:10:"editorName";s:9:"Wioletta ";s:13:"editorSurname";s:11:"Brzezińska";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:1:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:20:{s:6:"number";s:6:"1/2019";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:31:"Urząd Miasta i Gminy Piaseczno";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:9:"placeName";s:0:"";s:8:"place_id";s:1:"0";s:12:"placeDetails";s:0:"";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:7:"numbers";s:0:"";s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:4:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:2:{s:8:"identity";s:0:"";s:8:"group_id";s:2:"-1";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"petitions";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:13:"personSeeking";s:0:"";s:10:"dateFiling";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:0:"";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:1:"0";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";N;s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}