a:49:{s:4:"name";s:142:"Udostępnianie nieruchomości gminnej na potrzeby umieszczania infrastruktury technicznej lub zapewniania dostępu do drogi publicznej GGG/10/";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:77:"Zastępca Naczelinka Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Anna Moszyńska";s:11:"createdDate";s:10:"2020-04-14";s:18:"responsibleContent";s:81:"mgr Anna Moszyńska Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:8403:"

Udostępnianie nieruchomości gminnej na potrzeby umieszczania infrastruktury technicznej lub zapewniania dostępu do drogi publicznej GGG/10/

Karta Informacyjna
Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

 • Naczelnik Wydziału: Iwona Zielińska - Woszczyk
 • Zastępca Naczelnika: Anna Moszyńska
 • Agata Horst

PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ NA POTRZEBY UMIESZCZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ lub ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Miejsce załatwienia sprawy

nr telefonu

 • składanie dokumentów - kancelaria urzędu Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
 • informacja o przebiegu załatwianej sprawy- pok. 47 ( I piętro), tel. 22 70 17 553

Godziny urzędowania

godziny pracy UMiG Piaseczno

Podstawa prawna

 • kodeks cywilny
 • Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 264/XII/2019 z dnia 03.07.2019r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie będących drogami publicznymi , stanowiących własność, będących w użytkowaniu wieczystym bądź współużytkowaniu wieczystym Gminy Piaseczno
 • -Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr GGG.0050.32.2019 z 21.11.2019r. w sprawie trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Piaseczno , na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz na potrzeby zapewnienia dostępu do drogi publicznej; wraz z zarządzeniami zmieniającymi ww zarządzenie, tj.:

           -Zarządzeniem nr GGG.0050.5.2020 z 07.02.2020r w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza  Miasta i Gminy Piaseczno  nr GGG.0050.32.2019 z 21.11.2019r.

           oraz

          -Zarządzeniem nr GGG.0050.14.2020 z 01.04.2020 w sprawie zmiany -Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno  nr GGG.0050.32.2019 z 21.11.2019r,

wymagane dokumenty

 • wniosek
 • plan zagospodarowania terenu sporządzony na mapie zasadniczej , z uwidocznieniem projektowanej infrastruktury technicznego uzbrojenia , tj. przebiegiem, naniesionymi wymiarami oraz powierzchnią zajętą pod pas niezbędny do jej prawidłowej eksploatacji albo projektowanym przebiegiem pasa gruntu niezbędnym do zapewnienia dostępu do drogi publicznej ( naniesionymi wymiarami oraz powierzchnią zajętą pod ww pas)
 • wypis z rejestru gruntów
 • pełnomocnictwo ( jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę)

Termin realizacji

do 2 miesięcy od zgromadzenia pełnej dokumentacji ( bądź w terminie dłuższym - sprawy szczególnie skomplikowane)

wysokość opłaty

 1. wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. Jego wysokość obliczana jest na podstawie stawek określonych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr GGG.0050.32.2019r. z dnia 21.11.2019r., zmienionego następnie zarządzeniem z dnia 07.02.2020 oraz 01.04.2020r.  lub na podstawie sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego
 2. koszty sporządzenia operatu szacunkowego, wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, w tym koszt wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków oraz ujawnieniem w księdze wieczystej prawa ponosi wnioskodawca
 3. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu , wypisu lub kopii - 17zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) płatne w kasie Urzędu Miasta i  Gminy Piaseczno bądź na konto Gminy Piaseczno

Forma realizacji sprawy

 1. ustanowienie służebności przesyłu / gruntowej w formie aktu notarialnego z wpisem do KW lub
 2. umowa udostępnienia nieruchomości

PROCEDURA

 1. zainteresowany składa pisemny wniosek o udostępnienie nieruchomości na potrzeby umieszczenia infrastruktury technicznej / w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej z załącznikami
 2. dopuszcza się możliwość wykorzystania do potrzeb ustalenia stanu prawnego nieruchomości dokumentów i danych , którymi dysponuje Wydział realizujący sprawę, w tym raportów oraz wydruków map z dostępnych baz programów bez wzywania wnioskodawcy do uzupełniania brakujących dokumentów
 3. podpisanie aktu notarialnego poprzedzone jest zawarciem porozumienia, zawierającego wszelkie uzgodnienie odnośnie przebiegu służebności, wysokości wynagrodzenia i terminów zapłaty. Porozumienie stanowi podstawę sporządzenia umowy notarialnej.
 4. przed przystąpieniem do zawarcia aktu notarialnego wnioskodawca jest zobowiązany do okazania dowodu wpłaty wynagrodzenia tytułem ustanowienia służebności przesyłu
 5. w przypadku uregulowania stanu prawnego Nieruchomości której dotyczy umowa udostępnienia gruntu, Gmina z urzędu przystąpi do procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o czym powiadomi Inwestora pisemnie, a opłata z tytułu udostępnienia Nieruchomości zostanie zaliczona jako  wynagrodzenie z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu

 

tryb odwoławczy

nie przysługuje

wzór wniosku

wniosek o Udostępnianie nieruchomości gminnej na potrzeby umieszczania infrastruktury technicznej lub zapewniania dostępu do drogi publicznej GGG/10/

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2020-9-09 11:08:26";s:8:"editDate";s:18:"2020-9-09 11:08:26";s:6:"editBy";s:3:"107";s:10:"editorName";s:6:"Sylwia";s:13:"editorSurname";s:6:"Trzoch";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:1:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:20:{s:6:"number";s:6:"1/2020";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:31:"Urząd Miasta i Gminy Piaseczno";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:9:"placeName";s:0:"";s:8:"place_id";s:1:"0";s:12:"placeDetails";s:0:"";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:7:"numbers";s:0:"";s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:4:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:2:{s:8:"identity";s:0:"";s:8:"group_id";s:2:"-1";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"petitions";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:13:"personSeeking";s:0:"";s:10:"dateFiling";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:0:"";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:1:"0";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";N;s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}