a:52:{s:4:"name";s:142:"Udostępnianie nieruchomości gminnej na potrzeby umieszczania infrastruktury technicznej lub zapewniania dostępu do drogi publicznej GGG/10/";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:77:"Zastępca Naczelinka Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Anna Moszyńska";s:11:"createdDate";s:10:"2020-04-14";s:18:"responsibleContent";s:81:"mgr Anna Moszyńska Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:12118:"

Udostępnianie nieruchomości gminnej na potrzeby umieszczania infrastruktury technicznej lub zapewniania dostępu do drogi publicznej GGG/10/

Karta Informacyjna
Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

 • Naczelnik Wydziału: Iwona Zielińska - Woszczyk
 • Zastępca Naczelnika: Anna Moszyńska
 • Agata Horst

 

PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ NA POTRZEBY UMIESZCZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ lub ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Miejsce załatwienia sprawy

nr telefonu

 • składanie dokumentów - kancelaria urzędu Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
 • informacja o przebiegu załatwianej sprawy- pok. 47 ( I piętro), tel. 22 70 17 553

Godziny urzędowania

godziny pracy UMiG Piaseczno

Podstawa prawna

 • kodeks cywilny
 • Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 264/XII/2019 z dnia 03.07.2019r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie będących drogami publicznymi , stanowiących własność, będących w użytkowaniu wieczystym bądź współużytkowaniu wieczystym Gminy Piaseczno
 • -Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr GGG.0050.32.2019 z 21.11.2019r. w sprawie trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Piaseczno , na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz na potrzeby zapewnienia dostępu do drogi publicznej; wraz z zarządzeniami zmieniającymi ww zarządzenie, tj.:

           -Zarządzeniem nr GGG.0050.5.2020 z 07.02.2020r w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza  Miasta i Gminy Piaseczno  nr GGG.0050.32.2019 z 21.11.2019r.

           oraz

          -Zarządzeniem nr GGG.0050.14.2020 z 01.04.2020 w sprawie zmiany -Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno  nr GGG.0050.32.2019 z 21.11.2019r.

wymagane dokumenty

 • wniosek
 • plan zagospodarowania terenu sporządzony na mapie zasadniczej , z uwidocznieniem projektowanej infrastruktury technicznego uzbrojenia , tj. przebiegiem, naniesionymi wymiarami oraz powierzchnią zajętą pod pas niezbędny do jej prawidłowej eksploatacji albo projektowanym przebiegiem pasa gruntu niezbędnym do zapewnienia dostępu do drogi publicznej ( naniesionymi wymiarami oraz powierzchnią zajętą pod ww pas)
 • wypis z rejestru gruntów
 • pełnomocnictwo ( jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę)

Termin realizacji

do 2 miesięcy od zgromadzenia pełnej dokumentacji ( bądź w terminie dłuższym - sprawy szczególnie skomplikowane)

wysokość opłaty

 1. wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. Jego wysokość obliczana jest na podstawie stawek określonych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr GGG.0050.32.2019r. z dnia 21.11.2019r., zmienionego następnie zarządzeniem z dnia 07.02.2020 oraz 01.04.2020r.  lub na podstawie sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego
 2. koszty sporządzenia operatu szacunkowego, wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, w tym koszt wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków oraz ujawnieniem w księdze wieczystej prawa ponosi wnioskodawca
 3. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu , wypisu lub kopii - 17zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) płatne w kasie Urzędu Miasta i  Gminy Piaseczno bądź na konto Gminy Piaseczno

Forma realizacji sprawy

 1. ustanowienie służebności przesyłu / gruntowej w formie aktu notarialnego z wpisem do KW lub
 2. umowa udostępnienia nieruchomości

PROCEDURA

 1. zainteresowany składa pisemny wniosek o udostępnienie nieruchomości na potrzeby umieszczenia infrastruktury technicznej / w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej z załącznikami
 2. dopuszcza się możliwość wykorzystania do potrzeb ustalenia stanu prawnego nieruchomości dokumentów i danych , którymi dysponuje Wydział realizujący sprawę, w tym raportów oraz wydruków map z dostępnych baz programów bez wzywania wnioskodawcy do uzupełniania brakujących dokumentów
 3. podpisanie aktu notarialnego poprzedzone jest zawarciem porozumienia, zawierającego wszelkie uzgodnienie odnośnie przebiegu służebności, wysokości wynagrodzenia i terminów zapłaty. Porozumienie stanowi podstawę sporządzenia umowy notarialnej.
 4. przed przystąpieniem do zawarcia aktu notarialnego wnioskodawca jest zobowiązany do okazania dowodu wpłaty wynagrodzenia tytułem ustanowienia służebności przesyłu
 5. w przypadku uregulowania stanu prawnego Nieruchomości której dotyczy umowa udostępnienia gruntu, Gmina z urzędu przystąpi do procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o czym powiadomi Inwestora pisemnie, a opłata z tytułu udostępnienia Nieruchomości zostanie zaliczona jako  wynagrodzenie z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu

tryb odwoławczy

nie przysługuje

wzór wniosku

wniosek o Udostępnianie nieruchomości gminnej na potrzeby umieszczania infrastruktury technicznej lub zapewniania dostępu do drogi publicznej GGG/10/

PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ NA POTRZEBY UMIESZCZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ lub ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ
   
PROCEDURA 1.zainteresowany składa pisemny wniosek o udostępnienie nieruchomości na potrzeby umieszczenia infrastruktury technicznej / w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej z załącznikami
2.dopuszcza się możliwość wykorzystania do potrzeb ustalenia stanu prawnego nieruchomości dokumentów i danych , którymi dysponuje Wydział realizujący sprawę, w tym raportów oraz wydruków map z dostępnych baz programów bez wzywania wnioskodawcy do uzupełniania brakujących dokumentów
3.podpisanie aktu notarialnego poprzedzone jest zawarciem porozumienia, zawierającego wszelkie uzgodnienie odnośnie przebiegu służebności, wysokości wynagrodzenia i terminów zapłaty. Porozumienie stanowi podstawę sporządzenia umowy notarialnej.
4.przed przystąpieniem do zawarcia aktu notarialnego wnioskodawca jest zobowiązany do okazania dowodu wpłaty wynagrodzenia tytułem ustanowienia służebności przesyłu
5.w przypadku uregulowania stanu prawnego Nieruchomości której dotyczy umowa udostępnienia gruntu, Gmina z urzędu przystąpi do procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o czym powiadomi Inwestora pisemnie, a opłata z tytułu udostępnienia Nieruchomości zostanie zaliczona jako  wynagrodzenie z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu
";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:19:"2020-10-27 10:09:45";s:8:"editDate";s:19:"2020-10-27 10:09:45";s:6:"editBy";s:3:"107";s:10:"editorName";s:6:"Sylwia";s:13:"editorSurname";s:6:"Trzoch";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:18:"publicInformations";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:11:"dateReceipt";s:0:"";s:6:"number";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2020";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:31:"Urząd Miasta i Gminy Piaseczno";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"petitions";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:13:"personSeeking";s:0:"";s:10:"dateFiling";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:31:"Urząd Miasta i Gminy Piaseczno";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:10:"agreements";a:15:{s:4:"item";s:0:"";s:4:"a_id";s:0:"";s:7:"subject";s:0:"";s:7:"company";s:0:"";s:5:"value";s:0:"";s:8:"currency";s:2:"-1";s:7:"mode_id";s:2:"-1";s:5:"start";s:0:"";s:9:"beginning";s:0:"";s:10:"expiration";s:0:"";s:8:"no_limit";s:1:"0";s:3:"nip";s:0:"";s:2:"eu";s:1:"0";s:7:"annexes";s:0:"";s:8:"addNotes";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";N;s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}