Poziomy recyklingu, ponownego użycia i odzysku
 
Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
29 37,3 37,97 32,21 30,59 43,24 43,16 81,01
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]
2013 r. 2014 r. 2015 2016 2017 2018 2019 r. 2020 r.
88 46,5 86,9 66,93 88,20 82,43 77,49 83,83
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowania [%]
2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
11,5 3,2 2,45 0,99 0,00 0,00 0,00 1,92

 


dane po korekcie sprawozdania za 2015 r. z dnia 27.10.2016 r.

dane po korekcie sprawozdania za 2016 r. z dnia 21.03.2018 r.

dane po korekcie sprawozdania za 2017 r. z dnia 17.04.2018 r.

dane po korekcie sprawozdania za 2018 r. z dnia 23.08.2019 r.

dane po korekcie sprawozdania za rok 2020 z dnia 07.09.2021 r.