Poziomy recyklingu, ponownego użycia i odzysku
 
Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
29 37,3 37,97 32,21 30,59 43,24 43,16 81,01
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]
2013 r. 2014 r. 2015 2016 2017 2018 2019 r. 2020 r.
88 46,5 86,9 66,93 88,20 82,43 77,49 83,83
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowania [%]
2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
11,5 3,2 2,45 0,99 0,00 0,00 0,00 1,92

 


dane po korekcie sprawozdania za 2015 r. z dnia 27.10.2016 r.

dane po korekcie sprawozdania za 2016 r. z dnia 21.03.2018 r.

dane po korekcie sprawozdania za 2017 r. z dnia 17.04.2018 r.

dane po korekcie sprawozdania za 2018 r. z dnia 23.08.2019 r.

dane po korekcie sprawozdania za rok 2020 z dnia 07.09.2021 r.

Osiągnięte w roku 2020 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umów z właścicielami nieruchomości

Nazwa podmiotu Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowania [%]  Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]
„BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz 50,17 18,63 87,34

Eko-Hetman Sp. z o.o.

31,00 0,00 -
Jarper Sp. z o.o. 9,69 0,83 -
Usługi Komunalne i transportowe
EKO-NOMIA
Monika Białowąs
93,19 0,00 -
Usługi Porządkowe BULI Sławomir Pasek 234,07 0,00 100
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. 33,14 0,08 -
Przedsiębiorstwo Usługowe
Hetman Sp. z o.o.
1,89 0,00 -
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska 51,66 0,00 100
Remondis Sp. z o.o. 16,66 0,00 -
Wywóz Nieczystości Stałych „Czyścioszek” Anna Radecka 81,67 0,00 100
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii 9,17 0,00 -

Źródło: Sprawozdanie podmiotów odbierających odpady komunalne na podstawie umów z właścicielami nieruchomości za rok 2020