Piaseczno, 12.07.2022 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

 

OBWIESZCZENIE

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
oraz możliwości zapoznania się z ich treścią

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa według poniższej listy.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wymienionych poniżej dokumentów, a także z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piaseczno pod adresem bip.piaseczno.eu w zakładce Planowanie przestrzenne > Rejestr planów.


1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław dla działek o nr ew. 119/4 i 119/19 uchwalony uchwałą Nr 1037/LI/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2022 r. 


2. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części wsi Józefosław – etap I, dla terenów 1Pt, 4KDL, 10KDL, 21KDD, 29KDD, 28KDPJ, 48KDPJ i 57KDPR uchwalony uchwałą Nr 1060/LII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 maja 2022 r.


3. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części wsi Józefosław – etap II uchwalony uchwałą Nr 1061/LII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 maja 2022 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
NACZELNIK 
Wydziału Urbanistyki i ArchitekturyZałączniki: