W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Specjalista/Główny Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Izabela Janiszewska
Uzasadnienie wyboru INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY
W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE
05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4

Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów
w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów - została wybrana Pani Izabela Janiszewska
Uzasadnienie dokonania wyboru:
w wyniku analizy przedłożonych dokumentów i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Izabela Janiszewska uzyskała największą ilość punktów. Kandydatka posiada doświadczenie, wiedzę, predyspozycje i tym samym daje gwarancję samodzielnego wykonywania powierzonych zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów.

Piaseczno, dnia 10 czerwca 2022 r.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
(-) Mariusz Sekuła
Szczegóły
Stanowisko Specjalista/Główny Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów
Miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert osobiście w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie lub pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Janusza Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno
Status rozstrzygnięte

Treść

Specjalista/Główny Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

 - WYŁONIONO OSOBY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA FORMALNE

termin składania ofert 31.05.2022 r. do godz. 16.00

Wykaz osób, które spełniły wymagania formalne, złożyły wszystkie wymagane dokumenty i zostały dopuszczone do kolejnego etapu naboru na stanowisko Specjalisty/Głównego Specjalisty w Referacie Księgowości i Finansów.

 

Lp. Imię i pierwsza litera nazwiska Miejsce zamieszkania Godzina spotkania
1. Izabela J. Piaseczno 10.00
2. Patrycja P. Piaseczno 10.30

 

Wyżej wymienionych kandydatów zapraszamy do kolejnego etapu naboru –  rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 r. w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4.

 

                                                             Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                     Mariusz Sekuła

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

                        

I.        Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1.       Nazwa i adres jednostki:

Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

ul. Janusza Kusocińskiego 4

05-500         Piaseczno 

2.       Nazwa stanowiska urzędniczego: Specjalista/Główny Specjalista

 

3.       Referat:                                        Księgowości i Finansów

 

 

4.       Nazwa stanowiska pracy zgodnie ze strukturą organizacyjną Centrum Usług Wspólnych 
w Piasecznie:                            Specjalista/Główny Specjalista

 

5.       Liczba lub wymiar etatu:       1

      

II.     Wymagania niezbędne:

1.       wykształcenie wyższe oraz dwuletni staż pracy w księgowości lub wykształcenie średnie i trzyletni staż pracy w księgowości;

2.       posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);

3.       pełna zdolność do czynności prawnych;

4.       korzystanie z pełni praw publicznych;

5.       brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Nie dotyczy kierowniczych stanowisk urzędniczych.

 

III.  Wymagania dodatkowe:

1.       co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej;

2.       preferowany kierunek studiów: finanse i rachunkowość;

3.       znajomość zasad rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych;

4.       doświadczenie zawodowe w zakresie podatku VAT;

5.       doświadczenie w pracy w księgowości w instytucji kultury (mile widziane);

6.       znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

-        ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

-        ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

-        ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

-        ustawy z dnia 8 marca 1992 r. o samorządzie gminnym,

-        ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

7.       dobra znajomość obsługi komputera ( m.in. program Word, Excel, znajomość pakietu MS  OFFICE,  przeglądarek  internetowych),  umiejętność  obsługiwania  urządzeń biurowych;

8.       uprzejmość i życzliwość;

9.       umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole, komunikatywność;

10.   odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;

11.   odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz dobra organizacja pracy;

12.   dyspozycyjność;

13.   umiejętność interpretacji przepisów i analitycznego myślenia.

      

IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.       dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych jednostek obsługiwanych przez CUW;

2.       kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym oraz zgodności 
z planem finansowym;

3.       kontrolowanie prawidłowego opisu merytorycznego faktur oraz klasyfikacji budżetowej;

4.       prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych przez CUW;

5.       dokonywanie uzgodnień miesięcznych kont analitycznych i syntetycznych oraz pozabilansowych;

6.       wystawianie faktur VAT sprzedaży, not księgowych, not odsetkowych;

7.       sporządzanie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT w określonym terminie;

8.       przygotowywanie dyspozycji przekazania dochodów jednostek oraz podatku VAT;

9.       sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych;

10.   sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

11.   wsparcie w opracowaniu projektów planów finansowych CUW i jednostek obsługiwanych;

12.   współpraca z wydziałami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz placówkami oświatowymi;

13.   inne prace zlecone przez Dyrektora i Głównego Księgowego.

      

V.     Warunki pracy na stanowisku:

1.       praca w budynku siedziby Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie;

2.       wejście do budynku – bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych;

3.       w budynku brak wind, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych;

4.       stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

      

VI.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W kwietniu (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

      

VII.      Wymagane dokumenty:

1.       życiorys zawodowy;

2.       list motywacyjny;

Życiorys zawodowy i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem.

3.       kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;

4.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5.       kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy;

1)      zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy,

2)      dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich  tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

6.       kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego*;

1)      certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

2)      dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, lub

3)      świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty, lub świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości;

7.       kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (nie dotyczy kierowniczych stanowisk urzędniczych);

8.       oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

9.       oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

10.   oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11.   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

*w przypadku wszczęcia naboru na stanowisko, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

      

VIII.    Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). 
W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć osobiście do Centrum Usług Wspólnych 
w Piasecznie lub przesłać pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Janusza Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno w zamkniętej kopercie A4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista/Główny Specjalista w Referacie Księgowości i Finansów Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie” w terminie do dnia 31.05.2022 r. lub drogą elektroniczną na adres praca@cuw.piaseczno.eu

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bipcuw.piaseczno.eu/) oraz na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie, ul. Janusza Kusocińskiego 4.

     

Piaseczno, dnia 16 maja 2022 r.                                   
 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie 

(-) Mariusz Sekuła                        

                        


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane