Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta  – można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora:05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5 lub  poprzez adres email: sekretariat@piaseczno.eu  -  w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz prowadzenia i przetwarzania danych w rejestrze mieszkańców oraz przechowywanej przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta dokumentacji pisemnej;
 2. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru PESEL;
 3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitych zasad postępowania w kraju w zakresie ewidencji ludności oraz zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru PESEL.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Wójtem/Burmistrzem/Prezydentem miasta można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora:05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5 lub  poprzez adres email: sekretariat@piaseczno.eu


Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.


Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres mail iod@mswia.gov.pl, formularz kontaktory pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/formularz-kontaktowy lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: temoszczuk@piaseczno.eu lub pisemnie na adres: 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5


Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.


Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.


Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisem szczególnym ustawy;

 • przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta  - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do rejestru PESEL, udostępniania z niego Pani/Pana danych oraz prowadzenia rejestru mieszkańców – na podstawie art. 6a, art. 10, art. 11 oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności
 • przez Ministra Cyfryzacji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w celu prowadzenia ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych wprowadzanych do rejestru PESEL – na podstawie art. 2, art. 5 ust. 3 i 4 oraz art. 6 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane:

 • Centrum Personalizacji Dokumentów – w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r.
 • Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania rejestru PESEL i jego rozwoju w imieniu Ministra Cyfryzacji
 • podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemu obsługującego rejestr mieszkańców (dane podmiotu do uzupełnienia przez organ gminy).

Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom:

 • służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;
 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

przez:

 • Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta – z rejestru mieszkańców w trybie indywidualnych zapytań oraz zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-4, z rejestru PESEL w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 1-3;
 • Ministra Cyfryzacji – z rejestru PESEL w trybie zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1 oraz w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 4;
 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - z rejestru PESEL,  w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r., w imieniu Ministra dane udostępnia podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-3 w trybie indywidualnych zapytań Centrum Personalizacji Dokumentów.

Pani/Pana dane Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta udostępnia także stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o ewidencji ludności i Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zgodnie z art. 12a ustawy o ewidencji ludności dane osobowe zgromadzone w rejestrze mieszkańców oraz w rejestrze PESEL przetwarzane są bezterminowo.


Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67):

 • dokumentacja spraw z zakresu ewidencji ludności po 50 latach jest oceniana pod kątem możliwości zniszczenia natomiast dotycząca aktualizacji danych w ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach;
 • dokumentacja spraw meldunkowych niszczona jest po 10 latach;
 • dokumentacja spraw związanych z udostępnianiem danych i wydawaniem zaświadczeń z ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

-         kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

-         organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

-         organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

-         wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

-         wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

Rejestr mieszkańców zasilany jest danymi z rejestru PESEL.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności (art. 8 i 10 ustawy). W przypadku działania na wniosek odmowa podania danych przez ich posiadacza skutkuje nie zrealizowaniem żądania nadania lub zmiany numeru PESEL, zameldowania, wymeldowania, rejestracji wyjazdu, powrotu  lub udostępnienia danych. Nie wykonanie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców nie będących obywatelami państwa członkowskiego UE  lub członkami ich rodzin zagrożone jest karą grzywny.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wydział Spraw Obywatelskich
parter - pokój nr 21  i 22                                                                                                              
tel. 22 70 17 600/603/607
Godziny pracy: poniedziałek 8-18
wtorek, środa, czwartek i piątek 8-16

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, od dnia 1 lipca 2019 r. właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL będą wyłącznie organy gmin.

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL będzie można skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.

1. Dane z rejestru mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom:

- organom administracji publiczne;

- sądom i prokuraturze;

- Policji,

- Straży Granicznej;

- Straży Marszałkowskiej;

- Służbie Więziennej,

- Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,

- Służbie Wywiadu Wojskowego,

- Służbie Celno-Skarbowej,

- Żandarmerii Wojskowej,

- Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- Agencji Wywiadu,

- Służbie Ochrony Państwa,

- Centralnemu Biuru Ochrony Rządu,

- Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,

- Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,

- organom wyborczym,

- strażom gminnym,

- komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich  postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonania postanowienia o zabezpieczającego albo wykonania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza

- państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym,

- innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w 

  odrębnych przepisach,

- Polskiemu czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.


Udostępnienie danych osobowych ww. podmiotom następuje nieodpłatnie.

2. Dane z rejestru mieszkańców mogą być udostępnione:

- osobom i jednostkom organizacyjnym , jeżeli wykażą w tym interes prawny,

- jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej,               jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą,

- innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;

- podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiotom wydającym środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej w  ceku wydania środka identyfikacji elektronicznej.

Udostępnienie danych osobowych ww podmiotom następuje odpłatnie.


Osoby i jednostki organizacyjne są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców danych niezbędnych do sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia.


WYMAGANE DOKUMENTY

- wypełniony wniosek, na załączonym formularzu /wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL/

- wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych z w/w rejestrów oraz dołączenie do      wniosku  dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych

- uwiarygodnienie interesu faktycznego

- dowód dokonania opłaty  za udostępnienie danych osobowych

- jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, do  wniosku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

UWAGI 

Od  dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie , której uzyskały dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z poszczególnych rejestrów mieszkańców.

Nie udostępnia się danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalającą na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych. Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.

OPŁATY

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem zgromadzonych w rejestrze mieszkańców, wynosi 31 zł.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.

Opłacie skarbowej nie podlega pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej

Opłaty skarbowej   należy dokonać na rachunek bankowy gminy lub w kasie Urzędu.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

- osobiście

- przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego

- w formie elektronicznej przez wnioskodawcę posiadającego bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu  lub profil zaufany EPUAP przez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.gov.pl

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku  w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa udostępnienia danych z rejestru mieszkańców następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności /Dz.U. z 2018 r.  poz. 1382 ze zm./                                                 
- Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm./                                                   
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL  /Dz.U. z 2017 r. , poz. 2482/                                                                                                                                                          
- Rozporządzenie Ministerstwa Cyfryzacji  z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia    wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego /Dz.U. z 2018 r., poz.2523 ze zm./                                                                           
- Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz.2096 ze zm./                  
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm./                             
- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz. U. 2017 r.,  poz. 1219 ze zm./                                        
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /Dz.U. 2017 r., poz. 570 ze zm./                                                                                                                                          - Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  /Dz. U. 2019 r., poz. 162/.         

  

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij