Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE /OBYWATEL POLSKI/

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,

2.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.


W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można  skontaktować się  poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.


Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można  skontaktować się  pisemnie na adres siedziby administratora.


Z administratorem – Burmistrzem Miasta i Gminy Piaseczno można skontaktować się poprzez adres email: sekretariat@piaseczno.eu lub  pisemnie na adres 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.


Administrator – Burmistrz Miasta  i Gminy Piaseczno  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może  Pani / Pan skontaktować się poprzez email: temoszczuk@piaseczno.eu lub pisemnie na adres: 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • zarejestrowania w związku z:

-        nadaniem lub zmianą numeru PESEL,

-        zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,

-        zmianą obywatelstwa,

-        wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,

-        zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,

  • rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:

-        zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

-        wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

-        zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski

  • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
  • usunięcia  niezgodności w danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

-         kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

-         organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

-         organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

-         wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

-         wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wydział Spraw Obywatelskich
Biuro Obsługi Interesanta / parter /
tel. 22 70 17 601/602/604/605/6013
Godziny pracy: poniedziałek  8-18
wtorek, środa, czwartek i piątek 8-16

Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące można dokonać:

- osobiście

- przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego

- w formie elektronicznej przez wnioskodawcę posiadającego bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu  lub podpis zaufany EPUAP przez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.gov.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

- dowód osobisty  lub paszport

- zgłoszenie pobytu stałego  lub czasowego składa się na załączonym formularzu / zgłoszenie pobytu stałego/ lub /zgłoszenie pobytu czasowego/                                      z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia

- oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu /do wglądu/.                 Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis  z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.  

W PRZYPADKU DOKONANIA CZYNNOŚCI ZAMELDOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA:

- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania

- dowód lub paszport pełnomocnika;

 

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące  nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy). 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

OPŁATY

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie podlega opłacie

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – 17 zł na wniosek osoby

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej

Opłaty skarbowej   należy dokonać na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy dokonania zameldowania w drodze czynności materialno-technicznej sprawa rozpatrywana jest po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

PODSTAWA PRAWNA

 

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  /Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 ze. zm./

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w

  Sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu

  obowiązku meldunkowego  / Dz. U. 2017 r., poz. 2411 /

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. 2018 r.,

  poz.2096 ze  zm./

- Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / Dz. U. 2018 r, poz. 1044 ze zm./

- Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej /Dz, U.    

   2019 r., poz.162/

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

   publiczne /Dz. U. 2017 r., poz.570 ze zm./

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. 2018 r., poz.1000 ze zm./


 

 

WAŻNE INFORMACJE

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy.                                                                     Obowiązek meldunkowy polega na :

-  zameldowaniu się w miejscu  na pobytu stałego lub czasowego

-  wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać w nowym miejscu zameldowania wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Obowiązek meldunkowy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego  się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij