Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Dobry start

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Karta informacyjna (WSS- 20/01)

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Piaseczno.

Pliki do pobrania:
Wniosek wraz z załącznikami do pobrania na dole strony.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Naczelnik: Ewa Faliszewska;
s.rodzinne@piaseczno.eu
05-500 Piaseczno ul. Warszawska 1;
tel.22 70-17-583

2. Wymagane dokumenty.

1)       Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (załącznik nr 1).

2)       kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” - w przypadku cudzoziemca zamieszkującego z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy;

3)       kartę pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4)       zezwolenie na pobyt czasowy  o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

5)       dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r., wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, gdy celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt. 13 b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni; 

6)       odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;

7)       zaświadczenie sądu opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka lub odpis prawomocnego postanowienia sadu orzekającego przysposobienie;

8)       odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowana w porównywalnych i powtarzających się okresach;

9)       orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

10)    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;

11)    orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. r. – Prawo oświatowe, lub potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;

12)    inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start.

Wnioskodawca dołącza do wniosku kserokopię wyżej wymienionych dokumentów oraz okazuje ich oryginały pracownikowi Wydziału Świadczeń Społecznych, Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia dobry start, notariusz lub instytucja, która dokument wydała). Przy wniosku przekazywanym elektronicznie niezbędne dokumenty należy dołączyć w formie załącznika.

3. Opłata skarbowa

Postępowanie nie podlega opłatom.

Nie podlegają opłacie skarbowej wszelkie czynności urzędowe oraz składane dokumenty związane z ustaleniem prawa do świadczenia dobry start na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

4. Sposób i termin załatwienia sprawy

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga  wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej- o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygniecie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu i sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku organ wzywa  wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń,  organ przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

5. Doręczenie decyzji (dotyczy decyzji odmownej lub w sprawie świadczenia nienależnie pobranego).

a) osobiście w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta i Gminy ul. Szkolna 1,

b) przesłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Świadczeń Społecznych.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

7. Podstawa prawna.

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Uwagi.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje na wniosek

Wnioski papierowe w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane - od dnia 1 sierpnia danego roku, do dnia 30 listopada danego roku a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

            Wnioski złożone po dniu 30 listopada danego roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osoby uprawnione do świadczenia dobry start

Wniosek o świadczenie dobry start mogą złożyć zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)       obywatele polscy,

2)       cudzoziemcy:

a)        obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,

b)       przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c)        posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” - w przypadku cudzoziemca zamieszkującego z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

d)       przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

- zezwolenia na pobyt czasowy  o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

- dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r., wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, gdy celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt. 13 b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni

- jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu  miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe  o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ważne !!! jeśli wnioskodawca posiada - numer telefonu lub adres e-mail prosimy o wskazanie, celem ułatwienia kontaktu w sprawie wniosku.

Formy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start mogą być składane:

- osobiście w Wydziale Świadczeń Społecznych oraz w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ;

- drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

a) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;

b) banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start

Świadczenie dobry start przysługuje:

1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym (organem właściwym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta), rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych (organem właściwym jest starosta);

2) osobom uczącym się,

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300,00 zł jednorazowo raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

                W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

O każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do świadczenia dobry start należy niezwłocznie powiadomić organ wypłacający to świadczenie.

Osoby otrzymujące świadczenie dobry start zobowiązane są do udzielenia na żądanie organu wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start

UWAGA !!! Nienależnie pobrane świadczenia

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie dobry start, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (aktualnie 7% w stosunku rocznym zgodnie z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie). Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia dobry start do dnia spłaty.

Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:

a)        świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;

b)       świadczenie dobry start  wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;

c)        świadczenie dobry start wypłacone  osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.


9. Notatki.

Wydział Świadczeń Społecznych jest czynny:

  • Poniedziałek w godz. 8.00 -18.00
  • ·         Wtorek- piątek w godz. 8.00 -16.00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze ul. Kościuszki 5 i jest czynna w godzinach:

  • Poniedziałek w godz. 8.00 - 18.00
  • Wtorek - piątek w godz. 8.00 - 16.00

Nr konta na które należy wpłacać nienależnie pobrane świadczenie dobry start:

62 1240 6973 1111 0010 8670 6558

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

 Wypłata świadczenia dobry start następuje:

- przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe

- gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij