Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki gminnej nr 43/3 położonej w obr. 16 m. Piaseczno

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 1490)


ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 43/3 o powierzchni 139 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00429512/7,  położona w obr. 16 m. Piaseczno w rejonie ul. Kniaziewicza i Wojska Polskiego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :   163.910,00 zł brutto
Wysokość wadium :  8.195,50 zł

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno w/wym działka znajduje się na obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem 1MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.
Działka  posiada kształt zbliżony do prostokąta o szerokości ok. 9 m, uniemożliwiając jej samodzielne zabudowanie; działka niezabudowana, położona w pobliżu ul. Kniaziewicza, w bezpośrednim otoczeniu występują tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Na działce występują naniesienia budowlane – podjazd z kostki brukowej; posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.  
W/wym działka obciążona jest odpłatną służebnością gruntową, ustanowioną na czas nieoznaczony, na rzecz właściciela nieruchomości objętych treścią księgi wieczystej WA1I/00034107/7, WA1I/00034105/3, WA1I/00034106/0, WA1I/00035368/1 polegającą na prawie przechodu i przejazdu po całej powierzchni działki gruntu zarówno do ulicy Jana Pawła II, jak i do ulicy Kniaziewicza; właściciele mają również prawo położenia i utrzymania na całej działce nawierzchni drogowej i chodników, będących budowlą w rozumieniu prawa budowlanego.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 02.08.2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (przy sekretariacie Burmistrza, I piętro), w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie
do dnia  29.07.2019 r. (włącznie) do godz. 18 oo– w zamkniętych kopertach.


Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą
  2. Datę sporządzenia oferty,
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. Oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty,
  5. Kopię dowodu wniesienia wadium,
  6. Podpis(y) oferenta(ów)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 29.07.2019r.
na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 14 1240 6973 1111 0010 8670 8392.

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej o wpłacone wadium) najpóźniej 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Burmistrzowi  przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, tel. 70-17-523.

Piaseczno,  2019-05-20

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij