Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu na wynajem nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 35/4 położónejw Józefosławiu przy ul. Cyraneczki.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 35/4 położonej w Józefosławiu przy ul. Cyraneczki.


Przedmiotem najmu jest nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka ewidencyjna nr 35/4 obręb Józefosław, o powierzchni 1298 m2, zabudowana budynkiem o powierzchni 25 m2, położona w Józefosławiu przy ul. Cyraneczki z przeznaczeniem na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe, sportowe, rozrywkowe, edukacyjne i w formie niekubaturowych urządzeń terenowych.

Okres obowiązywania umowy: 3 lata.

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem nieruchomości wynosi  1000,00 zł  + VAT 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  2000,00 . (słownie: dwa tysiące złotych  00/100).

Wadium w podanej wysokości należy wpłacać   do kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub przelewem na konto:14 1240 6973 1111 0010 8670 8392  do dnia  12.11.2019 r. z dopiskiem

„PRZETARG NA WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONEJ W JÓZEFOSŁAWIU PRZY UL. CYRANECZKI”.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi, a zalicza się je na poczet kaucji.

Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.

Złożona w ofercie stawka czynszu za 1 m2 nie może być równa lub niższa niż stawka wywoławcza. Złożenie oferty zawierającej propozycję stawki czynszu równej lub niższej niż cena wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu nieruchomości  Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, itp.).

Prace adaptacyjne i inne związane z urządzeniem oraz wyposażeniem nieruchomości Najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

Umowa najmu będzie obowiązywała od 01 grudnia 2019 r.

Burmistrz zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę.

Komisja przetargowa nie zakwalifikuje ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

- nie odpowiadają warunkom przetargu,

- zostały złożone po wyznaczonym terminie,

- nie zawierają danych, jakie zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać oferta lub dane te są

  niekompletne,

- do ofert nie dołączono kopii dowodu wpłacenia wadium,

- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Oferta powinna zawierać:

  • imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna   lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon  kontaktowy
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółek wymagana jest umowa spółki lub statut, w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą kopię wniosku o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępowania przetargowego, wzorem umowy najmu oraz stanem technicznym lokalu,
  • oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m² powierzchni całkowitej lokalu w wymiarze miesięcznym, wyrażoną w PLN, do dwóch miejsc po przecinku - zapis liczbowy i słowny oferowanej stawki, 
  • proponowany rodzaj działalności,
  • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu na podstawie art. 306a Ustawy- Ordynacja Podatkowa,
  • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek ZUS,
  • dowód wpłaty wadium.
  • czytelny podpis oferenta na każdym składanym dokumencie oraz datę sporządzenia oferty, brak czytelnego podpisu na którymkolwiek dokumencie załączonym do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w terminie do dnia  12.11.2019 r. do godz. 1030

                                                               z napisem na kopercie:

„PRZETARG NA WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JÓZEFOSŁAWIU PRZY UL. CYRANECZKI ”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  12.11.2019 r. o godz. 1100 w sali  nr 62, II piętro w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.

Dokumenty do przetargu należy pobrać  w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie, parter, pokój nr 5 lub pod nr tel. 22/726 84 69.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:

- możliwość unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn.

- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.

O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w formie pisemnej.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij