W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

DECYZJA NR 9/2012

XML

Treść

Piaseczno, dn.13.07.2012r.
OŚR.6220.11.2012.MS

DECYZJA NR 9 /2012

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Beaty Kańskiej oraz Pana Tomasza Eksmonda – pełnomocników inwestora Gminy Piaseczno

stwierdzam :

brak potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących przepustów na mosty nad Kanałem Piaseczyńskim w ciągu ul. Kniaziewicza i ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.

Uzasadnienie


Pani Beata Kańska oraz Pan Tomasz Eksmond, pełnomocnicy Inwestora – Gminy Piaseczno, złożyli wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących przepustów na mosty nad Kanałem Piaseczyńskim w ciągu ul. Kniaziewicza i ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zwrócił się
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o opinię dotyczącą konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji oraz ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak ZNS/712/18/12 z dnia 30.05.2012r. (data wpływu do Urzędu 31.05.2012r.) stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących przepustów na mosty nad Kanałem Piaseczyńskim w ciągu ul. Kniaziewicza i ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak WOOŚ-II.4240.655.2012.AZA z dnia 11.06.2012r. (data wpływu do Urzędu 15.06.2012r.) również stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał postanowienie znak OŚR.6220.11.2012.MS z dnia 20.06.2012r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W ramach postępowania uwzględniono łączne uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.):

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na rozbiórce dwóch przepustów zlokalizowanych w miejscach skrzyżowania ulic Kniaziewicza i Wojska Polskiego z Kanałem Piaseczyńskim i budowie w ich miejsce obiektów mostowych.

Przebudowa przepustów na mosty wynika z potrzeby zwiększenia dostępności przekroju dla przeprowadzenia wody wysokiej powstającej w trakcie intensywnych opadów, powodującej podtopienia w obrębie ulic Nadarzyńskiej i Wojska Polskiego. Realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany przebiegu koryta Kanału Piaseczyńskiego, ani zmiany sposobu użytkowania terenu. Nie wpłynie również na podniesienie klasy drogi.

Obecnie pod ulicą Kniaziewicza znajduje się przepust z prefabrykowanych rur żelbetowych o średnicy Ø1200 z głowicami w formie ścianek czołowych umieszczonych równolegle do osi drogi. Miejsce lokalizacji planowanego przedsięwzięcia stanowi jednojezdniowa droga (ul. Kniaziewicza) o szerokości 6m i asfaltowej nawierzchni. Brzegi oraz dno kanału są umocnione. W pobliżu przepustu zarówno od strony zachodniej jak i wschodniej znajdują się wyloty kanalizacji deszczowej. Pod ul. Wojska Polskiego również znajduje się przepust z prefabrykowanych rur żelbetowych o średnicy Ø1200 z głowicami w formie ścianek czołowych umieszczonych równolegle do osi drogi. Ulicę Wojska Polskiego na omawianym odcinku stanowi droga jednojezdniowa o szerokości 7m o nawierzchni asfaltowej. Jest ona poprowadzona po nasypie ok. 5m ponad dnem cieku. Odcinek Kanału Piaseczyńskiego powyżej przepustu w ciągu ul. Kniaziewicza oraz pomiędzy przedmiotowymi przepustami ma uregulowane koryto, natomiast koryto części Kanału poniżej przepustu pod ul. Wojska Polskiego jest uregulowane tylko częściowo.

W miejscu przepustu na skrzyżowaniu ul. Kniaziewicza z Kanałem Piaseczyńskim powstanie obiekt mostowy MD-1, którego konstrukcję stanowiła będzie żelbetowa, monolityczna, jednoprzęsłowa rama składająca się ze ścian czołowych o grubości 0,50m oraz stropu o grubości 0,40m. Konstrukcja mostu posadowiona będzie na palach zwieńczonych oczepem. Ze względu na niewielką odległość od zabudowy mieszkaniowej pale wykonane będą metodą wiercenia. Zachowany będzie obecny układ drogowy ul. Kniaziewicza. Obiekt mostowy MD-1 będzie miał długość 11,23m i szerokość 10,60m. W ramach inwestycji wykonana zostanie jednojezdniowa droga o dwóch pasach ruchu o szerokości 3,0m każdy z opaską o szerokości 0,3m. Wykonanie nowego mostu wymagać będzie przebudowy sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej niskiego napięcia i teletechnicznej. Ponadto, ze względu na kolizję z nową konstrukcją mostu, zmianie ulegnie miejsce lokalizacji istniejącego separatora substancji ropopochodnych.

W miejscu przepustu na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z Kanałem Piaseczyńskim powstanie obiekt mostowy MD-2, którego konstrukcję stanowiła będzie żelbetowa, monolityczna, jednoprzęsłowa rama składająca się ze ścian czołowych o grubości 0,60m oraz stropu o grubości 0,50m. Konstrukcja mostu posadowiona będzie na palach zwieńczonych oczepem. Ze względu na niewielką odległość od zabudowy mieszkaniowej pale wykonane będą metodą wiercenia. Zachowany będzie obecny układ drogowy ul. Wojska Polskiego. Obiekt mostowy MD-2 będzie miał długość 17,28m i szerokość 13,60m. W ramach inwestycji wykonana zostanie jednojezdniowa droga o dwóch pasach ruchu o szerokości 3,5m każdy z opaską o szerokości 0,3m, chodnik o szerokości 2,3m od zachodniej strony mostu oraz chodnik o szerokości 2,0m od strony wschodniej. Wykonanie nowego mostu wymagać będzie przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz sieci teletechnicznej.

Na obydwu mostach zastosowane zostanie odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejących systemów odwodnienia dróg.

Inwestycja zgodna jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tereny położone w otoczeniu przebudowywanych obiektów przeznaczone są pod pasy drogowe, kanał melioracyjny, usługi nieuciążliwe i biura z dopuszczeniem mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz zabudowę mieszkaniowo-usługową i zieleń miejską. Bezpośrednie sąsiedztwo obszaru, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie stanowią tereny zurbanizowane. Od strony południowo-zachodniej znajdują się tereny zabudowy jednorodzinnej, zaś od strony północno-zachodniej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami. Pomiędzy ul. Kniaziewicza i ul. Wojska Polskiego, na północ od Kanału Piaseczyńskiego znajduje się parking, natomiast na południe od cieku znajduje się zabudowa wielorodzinna z usługami. Od strony wschodniej od ul. Wojska Polskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego przepustu znajdują się tereny usługowo-magazynowe.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie
Z uwagi na niewielką odległość (około 60m) pomiędzy planowanymi przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się uciążliwości związanych z wykonywaniem robót budowlano – montażowych w przypadku jednoczesnej ich realizacji. W związku z powyższym założono etapowe wykonywanie robót. Jako pierwsza zostanie wykonana przeprawa w ciągu ul. Kniaziewicza. W tym czasie utrzymywana będzie przejezdność na ul. Wojska Polskiego. Prace w ciągu ul. Wojska Polskiego zostaną podjęte po przywróceniu ruchu na ul. Kniaziewicza.

c) wykorzystania zasobów naturalnych: surowców, paliw i energii
W trakcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie wody, stali, betonu i masy asfaltowej. Woda na potrzeby placu budowy pobierana będzie z miejskiej sieci wodociągowej. Przy realizacji przedsięwzięcia wykorzystywane będą paliwa niezbędne do pracy sprzętu budowlanego.

d) emisji i występowania innych uciążliwości
Etap budowy wiązać się będzie z wykonywaniem różnego rodzaju prac, takich jak zrywanie nawierzchni drogowych, fundamentowanie konstrukcji mostowych, czy dowóz materiałów, co wiązać się będzie z emisją hałasu i substancji do powietrza. Wykonanie ww. prac wymagać będzie użycia maszyn budowlanych takich jak koparki, spycharki, dźwigi, samochody ciężarowe oraz urządzeń odznaczających się dużą mocą akustyczną (szlifierki, piły). Oddziaływanie akustyczne oraz emisję pyłów i spalin do środowiska planuje się ograniczyć dzięki korzystaniu z nowoczesnych urządzeń będących w dobrym stanie technicznym. Ponadto uciążliwość akustyczną planuje się niwelować prowadząc roboty wyłącznie w godzinach dziennych. Uciążliwości te ustąpią całkowicie wraz z końcem budowy.

Z uwagi na fakt, iż w ramach przedsięwzięcia nie nastąpią żadne zmiany, które mogłyby mieć wpływ na natężenie ruchu pojazdów na drogach, na których będą wykonywane przeprawy mostowe, realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na wzrost poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenach sąsiednich w trakcie użytkowania planowanych obiektów.

Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą gromadzone w szczelnych zbiornikach i przekazywane do oczyszczalni ścieków. W czasie realizacji inwestycji środowisko gruntowo-wodne będzie zabezpieczone przed ewentualnym zanieczyszczeniem poprzez kontrole techniczne sprzętu oraz właściwe zorganizowanie placu budowy i jego zaplecza. W celu ograniczenia możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych zaplecze budowy planuje się zlokalizować możliwie daleko od koryta cieku i terenów podmokłych. W przypadku zanieczyszczenia gruntu lub wód gruntowych podjęte zostaną natychmiastowe działania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.

W czasie użytkowania drogi powstawać będą ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych. Z przedstawionej w dokumentacji analizy wynika, że ścieki deszczowe z powierzchni mostowych, przed odprowadzeniem do Kanału Piaseczyńskiego, nie będą wymagały podczyszczania z zawiesiny i substancji ropopochodnych.

W fazie budowy powstawać będą odpady z robót rozbiórkowych, ziemnych, układania nawierzchni drogi oraz ewentualnej przebudowy fragmentów sieci infrastruktury technicznej. Powstające odpady zostaną zagospodarowane lub poddane utylizacji zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Ponadto, w wyniku pracy maszyn ciężkich powstawać będą oleje odpadowe, które zostaną zgromadzone w szczelnych pojemnikach i zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii
Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających ryzyko poważnej awarii. Prace związane z przebudową będą prowadzone sprawnym i nowoczesnym sprzętem, co zminimalizuje możliwość wystąpienia poważnej awarii w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska
i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych
Inwestycja będzie realizowana w obrębie Kanału Piaseczyńskiego tj. w pobliżu wód powierzchniowych oraz na terenach o płytkim zaleganiu wód gruntowych. Przy jej realizacji i użytkowaniu uwzględnione zostaną wszystkie niezbędne środki chroniące środowisko wodne i gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.

b) obszary wybrzeży
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie i leśne
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie było zlokalizowane w rejonie obszarów ochrony ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są Stawy w Żabieńcu (PLH140039), oddalone o ok. 2,5 km od planowanego przedsięwzięcia. Po zapoznaniu się z charakterem i skalą przedmiotowego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie jest ono przedsięwzięciem mogącym w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na przedmiot ochrony ww. obszarów, jak również integralność i spójność sieci obszarów Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
W miejscu inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia
Gęstość zaludnienia na terenie gminy Piaseczno: 2 608os/km2

i) obszary przylegające do jezior
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na który przedsięwzięcie może oddziaływać
Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Oddziaływania będą związane z fazą budowy i ustąpią po jej zakończeniu.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze
Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wyklucza możliwość wystąpienia oddziaływań
o charakterze transgranicznym.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej
Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakterystyki otoczenia terenu przedsięwzięcia można stwierdzić, że nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania
Informacje zawarte we wniosku potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji oraz nie spowodują przekroczenia standardów jakości środowiska. Funkcjonowanie przedsięwzięcia, z uwagi na jego skalę i charakter, nie spowoduje przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że funkcjonowanie planowanej inwestycji nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość środowiska. Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny, ograniczony do terenu realizacji inwestycji.

Analizując wniosek o wydanie niniejszej decyzji uwzględniono elementy oceny oddziaływania na środowisko wymagane przez akty prawa krajowego i wspólnotowego (Dyrektywę Rady 85/337/EWG, Dyrektywę Siedliskową 92/43/EWG oraz Dyrektywę Ptasią 79/409/EWG). Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zapewniono stronom czynny udział w toczącym się postępowaniu. Na żadnym z etapów nie wniesiono uwag do toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji.

Po wnikliwej analizie dokumentacji sprawy, biorąc pod uwagę postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, stwierdzono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na przebudowę istniejących przepustów na mosty nad Kanałem Piaseczyńskim w ciągu ul. Kniaziewicza i ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.


Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załączniki do niniejszej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Liczba stron w postępowaniu przekracza 20, w związku z tym stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Od decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie ul. Kielecka 44 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Pani Beata Kańska - pełnomocnik Inwestora
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
3. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
4. a/a


Do wiadomości:
1. Wydział Inwestycji w miejscu
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie z/s w Chylicach


Piaseczno, dn. 13.07.2012r.
OŚR.6220.11.2012.MS

CHARAKTERYSTYKA
dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących przepustów na mosty nad Kanałem Piaseczyńskim w ciągu ul. Kniaziewicza i ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.


Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsięwzięcie będzie polegało na rozbiórce dwóch przepustów zlokalizowanych w miejscach skrzyżowania ulic Kniaziewicza i Wojska Polskiego z Kanałem Piaseczyńskim i budowie w ich miejsce obiektów mostowych.

Przebudowa przepustów na mosty wynika z potrzeby zwiększenia dostępności przekroju dla przeprowadzenia wody wysokiej powstającej w trakcie intensywnych opadów, powodującej podtopienia w obrębie ulic Nadarzyńskiej i Wojska Polskiego. Realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany przebiegu koryta Kanału Piaseczyńskiego, ani zmiany sposobu użytkowania terenu. Nie wpłynie również na podniesienie klasy drogi.

Obecnie pod ulicą Kniaziewicza znajduje się przepust z prefabrykowanych rur żelbetowych o średnicy Ø1200 z głowicami w formie ścianek czołowych umieszczonych równolegle do osi drogi. Miejsce lokalizacji planowanego przedsięwzięcia stanowi jednojezdniowa droga (ul. Kniaziewicza) o szerokości 6m i asfaltowej nawierzchni. Brzegi oraz dno kanału są umocnione. W pobliżu przepustu zarówno od strony zachodniej jak i wschodniej znajdują się wyloty kanalizacji deszczowej. Pod ul. Wojska Polskiego również znajduje się przepust z prefabrykowanych rur żelbetowych o średnicy Ø1200 z głowicami w formie ścianek czołowych umieszczonych równolegle do osi drogi. Ulicę Wojska Polskiego na omawianym odcinku stanowi droga jednojezdniowa o szerokości 7m o nawierzchni asfaltowej. Jest ona poprowadzona po nasypie ok. 5m ponad dnem cieku. Odcinek Kanału Piaseczyńskiego powyżej przepustu w ciągu ul. Kniaziewicza oraz pomiędzy przedmiotowymi przepustami ma uregulowane koryto, natomiast koryto części Kanału poniżej przepustu pod ul. Wojska Polskiego jest uregulowane tylko częściowo.

W miejscu przepustu na skrzyżowaniu ul. Kniaziewicza z Kanałem Piaseczyńskim powstanie obiekt mostowy MD-1, którego konstrukcję stanowiła będzie żelbetowa, monolityczna, jednoprzęsłowa rama składająca się ze ścian czołowych o grubości 0,50m oraz stropu o grubości 0,40m. Konstrukcja mostu posadowiona będzie na palach zwieńczonych oczepem. Ze względu na niewielką odległość od zabudowy mieszkaniowej pale wykonane będą metodą wiercenia. Zachowany będzie obecny układ drogowy ul. Kniaziewicza. Obiekt mostowy MD-1 będzie miał długość 11,23m i szerokość 10,60m. W ramach inwestycji wykonana zostanie jednojezdniowa droga o dwóch pasach ruchu o szerokości 3,0m każdy z opaską o szerokości 0,3m. Wykonanie nowego mostu wymagać będzie przebudowy sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej niskiego napięcia i teletechnicznej. Ponadto, ze względu na kolizję z nową konstrukcją mostu, zmianie ulegnie miejsce lokalizacji istniejącego separatora substancji ropopochodnych.

Planowany obiekt mostowy MD-1 będzie posiadać następujące parametry techniczne:
• długość całkowita obiektu 11,23m,
• szerokość całkowita obiektu 10,60m,
• rozpiętość w świetle ścian podpór ok. 5,80m,
• światło pionowe pod obiektem ok. 1,38m,
• światło pionowe pod obiektem (przy poziomie wody wysokiej) ok. 0,55m,
• wysokość konstrukcyjna przęsła w najniższym przekroju 0,40m,
• kąt skosu przęsła względem osi kanału Piaseczyńskiego ok. 85º.

W miejscu przepustu na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z Kanałem Piaseczyńskim powstanie obiekt mostowy MD-2, którego konstrukcję stanowiła będzie żelbetowa, monolityczna, jednoprzęsłowa rama składająca się ze ścian czołowych o grubości 0,60m oraz stropu o grubości 0,50m. Konstrukcja mostu posadowiona będzie na palach zwieńczonych oczepem. Ze względu na niewielką odległość od zabudowy mieszkaniowej pale wykonane będą metodą wiercenia. Zachowany będzie obecny układ drogowy ul. Wojska Polskiego. Obiekt mostowy MD-2 będzie miał długość 17,28m i szerokość 13,60m. W ramach inwestycji wykonana zostanie jednojezdniowa droga o dwóch pasach ruchu o szerokości 3,5m każdy z opaską o szerokości 0,3m, chodnik o szerokości 2,3m od zachodniej strony mostu oraz chodnik o szerokości 2,0m od strony wschodniej. Wykonanie nowego mostu wymagać będzie przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz sieci teletechnicznej.

Planowany obiekt mostowy MD-2 będzie posiadać następujące parametry techniczne:
• długość całkowita obiektu 17,28m,
• szerokość całkowita obiektu 13,60m,
• rozpiętość w świetle ścian podpór ok. 5,80m,
• światło pionowe pod obiektem ok. 3,97m,
• światło pionowe pod obiektem (przy poziomie wody wysokiej) ok. 3,14m,
• wysokość konstrukcyjna przęsła w najniższym przekroju 0,50m,
• kąt skosu przęsła względem osi kanału Piaseczyńskiego ok. 85º.

Realizacja inwestycji będzie wymagała wykonania następujących prac:
• rozbiórki nawierzchni drogowej na odcinku ul. Kniaziewicza oraz ul. Wojska Polskiego w miejscu realizacji obiektów mostowych,
• prac ziemnych związanych z usunięciem gruntów pod obiekty mostowe,
• rozbiórki istniejących przepustów,
• budowy mostów wraz z elementami infrastruktury drogowej,
• przebudowy istniejącej infrastruktury,
• zagospodarowania terenu w obrębie pasa drogowego (budowy skarp i obsiew roślinnością)

Na obydwu mostach zastosowane zostanie odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejących systemów odwodnienia dróg.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane