W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu. W miarę możliwości będziemy poddawać te pliki procesowi OCR, a także będziemy przechodzić na publikowanie plików w formatach maszynowych, zawierających treść z poprawnie zaznaczoną strukturą logiczną.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Kasprzycki. Kontakt: krzysztof.kasprzycki@piaseczno.eu, tel. (22) 70 17 682. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miasta i Gminy Piaseczno jest Krzysztof Kasprzycki, krzysztof.kasprzycki@piaseczno.eu, tel.(22) 70 17 682.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 800676676
www.rpo.gov.pl

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – budynek główny, ulica Kościuszki 5

 • Do budynku prowadzi główne wejście od strony ulicy Kościuszki (od Skweru Kisiela).
 • W budynku znajduje się punkt informacyjny oraz kancelaria obsługująca korespondencję wszystkich wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
 • W budynku głównym nie prowadzi się bezpośredniej obsługi interesantów spraw z zakresu następujących komórek znajdujących się w innych lokalizacjach, Biura Promocji i Kultury, Referatu Innowacji Miejskich – karta mieszkańca, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Gospodarki Odpadami, Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Wydziału Inwestycji, Wydziału Świadczeń Społecznych, Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Zamówień Publicznych.
 • Do budynku można dojść ulicą Kościuszki (od strony centrum miasta i od strony skrzyżowania z ulicy Sienkiewicza) oraz poprzez parking przy ulicy Zgody a także poprzez parking od strony Parku Miejskiego. Czterokondygnacyjny budynek, jasny budynek widoczny jest z daleka.
 • Wejście główne posiada schody oraz podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd i wejście osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • w pobliżu wejścia wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczonych kolorem niebieskim oraz oznakowaniem pionowym, dodatkowo w odległości około 180 metrów od głównego wejścia na parkingu miejskim pomiędzy ulicą Świętojańską a ulicą Zgoda znajdują się dodatkowo cztery miejsca.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się około 150 metrów od wejścia do budynku głównego, pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno a parkingiem przy ulicy Zgody, tuż obok drogerii Hebe a Bistro Pilarscy)
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku są częściowo oznaczenia brajla – winda, nie ma ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
 • można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku można skorzystać z tłumacza jeżyka migowego oraz języka angielskiego.
 • kancelaria urzędu, punkt informacyjny oraz sala obsługi spraw dotyczących dowodów osobistych dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi,
 • w pozostałych sprawach w razie potrzeby lub na życzenie interesanta pracownicy merytoryczni są wzywani przez punkt informacyjny lub kancelarię do obsługi interesanta na parterze budynku.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Budynek: Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie – filia Urzędu: Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Gospodarki Odpadami przy ulicy Świętojańskiej 5A w Piasecznie

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Świętojańskiej – wejście poprzez otwartą bramę wjazdową i dziedziniec.
 • Na terenie zewnętrznym obiektu nie ma oznaczeń ciągów żebrowanych i gruzowanych dla osób niewidzących i słabowidzących.
 • Wejście główne nie posiada progów ani schodów.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • w pobliżu wejścia wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż przy wejściu,
 • Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się sala obsługi interesantów.
 • Sala obsługi interesantów dostoswana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Budynek posiada windy z dostępem każdej kondygnacji.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tuż po prawej stronie po wejściu do budynku,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do filii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Budynek: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – Wydział Referat Innowacji Miejskich, ulica Puławska 5

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Puławskiej - wejście poprzez ogólnodostępną furtkę
 • Przy furtce znajduje się próg w wysokości około 1,5 centymetra
 • Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się próg w wysokości około dziesięciu centymetrów wraz z pochylnią o łagodnym stopniu nachylenia,
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Sala obsługi Karty Mieszkańca znajduj się na parterze.
 • Najbliższa toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się około 490 metrów od wejścia do budynku głównego, pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno a parkingiem przy ulicy Zgody, tuż obok drogerii Hebe a Bistro Pilarscy)
 • Przed budynkiem nie znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

Budynek: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – Biuro Strefy Płatnego Parkowania, ulica Sierakowskiego 1

 • Do budynku prowadzi jedno wejście - od ulicy Sierakowskiego.
 • Budynek Biura to niewielki, parterowy pawilon, pomiędzy ulicą Sierakowskiego a parkingiem miejskim; biuro znajduje się w środkowej części pawilonu pomiędzy dwoma punktami gastronomicznymi.
 • Wejście ma niewielki stopień.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek nie zapewnia dostępu dla osób na wózkach.
 • Najbliższa toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się około 15 metrów od wejścia do budynku głównego, pomiędzy pawilonem a drogerią Hebe.
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu pomiędzy ulicą Zgody a Sierakowskiego, najbliższe cztery miejsca znajdują się 25 metrów w linii prostej od wejścia do Biura.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

Budynek: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – Biuro Promocji i Kultury, ulica Sierakowskiego 11

 • Do budynku prowadzi jedno wejście, z boku budynku – wejście poprzez ogólnodostępną furtkę, od ulicy Sierakowskiego, furtką znajdującą się tuż po lewej stronie budynku.
 • Budynek to zabytkowy, wolnostojący obiekt zlokalizowany w centrum miasta, tuż przy Skwerze Kisiela i głównym budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Zabytkowa fasada wyróżnia się spośród innych budynków w okolicy.
 • Wejście do budynku ma stopień.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W razie potrzeby lub na życzenie interesanta pracownicy merytoryczni są wzywani przez punkt informacyjny lub kancelarię w głównym budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (oddalonego o około 20 metrów) do obsługi interesanta na parterze budynku lub po umówieniu telefonicznym w przedsionku budynku – telefon 22 70 17 650.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek nie ma dostępu dla osób na wózkach.
 • Biuro znajduje się na 1 piętrze budynku.
 • Budynek nie posiada windy.
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu miejskim około 25 metrów od wejścia do Biura.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

Budynek: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – Wydział Polityki Mieszkaniowej, Wydział Świadczeń Społecznych, Urząd Stanu Cywilnego, Referat Zamówień Publicznych, Wydział Inwestycji, ulica Warszawska 1 

 • Do budynku prowadzi główne wejście od strony ulicy Warszawskiej.
 • Do budynku można dojść ulicą Chyliczkowską (od strony centrum miasta i od strony skrzyżowania z ul. Puławską) oraz Plac Piłsudskiego, z którym budynek sąsiaduje od strony południowej. Dwukondygnacyjny budynek znajduje się na odcinku ulicy Warszawskiej pomiędzy Chyliczkowską a Placem Piłsudskiego.
 • Wejście główne znajduje się pomiędzy punktami usługowymi.
 • Wejście główne nie posiada schodów ani progów.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • w pobliżu wejścia nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, najbliższe miejsca znajdują się w odległości około 260 metrów od głównego wejścia na parkingu miejskim pomiędzy ulicą Świętojańską a ulicą Zgoda.
 • Budynek posiada windę.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku na parterze, po prawej stronie sali obsługi interesantów.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie można skorzystać z tłumacza jeżyka migowego oraz języka angielskiego.
 • Sala obsługi interesanta znajduje się na parterze
 • Sala obsługi interesanta dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • W razie potrzeby lub na życzenie interesanta pracownicy merytoryczni są wzywani przez punkt informacyjny lub kancelarię do obsługi interesanta na parterze budynku.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje przygotowano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

---

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno jest przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in.: osób z wadami słuchu. Urząd daje możliwość  korzystania z pomocy wiedeotłumacza. Usługa ta pozwala m.in. na swobodną i bezpośrednią obsługę osób niesłyszących oraz na koordynowanie spraw przez osobę niesłyszącą osobiście, bez udziału pełnomocnika. Stanowisko z usługą wideotłumacza znajduje się w Kancelarii Urzędu (parter budynku przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie) i można z niego korzystać: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00. Stanowisko jest oznaczone specjalnym znakiem.

Aplikacje mobilne

brak

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane