Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zapytanie ofertowe do kwoty 30 000 Euro na: badanie sprawozdań finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2018 i za rok 2019.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na badanie sprawozdań finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2018 i za rok 2019.

nr sprawy SPS.10.19.2018.EW

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

Treść


Zapytanie ofertowe” do kwoty 30 000 EURO

 I.                   Ogłoszenie.

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na badanie sprawozdań finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2018 i za rok 2019 r., proszę o złożenie oferty do dnia 15.11.2018 r. do godz. 14.00 w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Osoby do kontaktów:

- w zakresie zapytania ofertowego:

Pani Ewa Wiśniewska, Mirosława Goch, telefon: (22) 70 17 682, 636 pokój nr 65, 67 IIp - w zakresie przedmiotu zamówienia:

Pani Edyta Matuszczak – Główny Księgowy e-mail: g.ksiegowy@zozpiaseczno.pl

 II.             Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zamówienia i inne informacje mogące mieć wpływ na zamówienie:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca badanie sprawozdań finansowych za rok 2018 i za rok 2019 Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie oraz sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania, na podstawie art 64 ust.1 pkt 4 lit. a i b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.).
 2.  Badanie sprawozdań finansowych za rok 2018 i  za rok 2019 należy przeprowadzić zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz.1089 ze zm.).
 3. Wykonawca sporządzi i dostarczy SZPZLO w Piasecznie w formie pisemnej ( w trzech egzemplarzach) i w wersji elektronicznej tj. zapisane na płycie CD w formacie PDF sprawozdania z badania, zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz.1089 ze zm.).

 
III.             Warunki zamówienia:

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać podmioty:

a)      określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017r. poz.1089 ze zm.).

b)      posiadające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, które zrealizowały minimum 5 badań finansowych w podmiotach działających w obszarze ochrony zdrowia, w szczególności w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w ciągu ostatnich pięciu lat.

c)      posiadające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
 2. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z wykonanym zadaniem (odrębnie za badanie sprawozdań finansowych za rok 2018 i za rok 2019).
 3. Oferent będzie związany umową w terminie od dnia jej zawarcia do 30.04.2020 r. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą z pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 4. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Oferentom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
 5. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania Oferentów odrębnym pismem.
 6.    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

        - cena 100%.

 IV.             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do dnia 30.04.2020

Oferent przeprowadzi  badanie  i dostarczy  sprawozdanie  za  rok  2018  do 20 kwietnia 2019 r. oraz za rok 2019 do 20 kwietnia 2020 r.

 V.                Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i adres Wykonawcy.
 2. Zaświadczenie wystawione przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie Oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 3. Aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności.
 4. Informację o Oferencie wraz z listą podmiotów, o jakich mowa w pkt.III 1b, w których Oferent w latach poprzednich przeprowadził badanie sprawozdania finansowego.
 5. Oferowaną cenę netto plus podatek VAT na realizację całości zamówienia (tj. za dwa badania) oraz w rozbiciu na poszczególne lata.
 6. Oświadczenie, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Oferent   w przypadku wybrania jego oferty.
 7. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z treścią ogłoszenia na badanie sprawozdań finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2018 i za rok 2019 r. jest przygotowany pod względem technicznym i merytorycznym do wykonania zadania.

 Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

        Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postepowania w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą przeznaczył na finansowanie zamówienia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij