Karta Informacyjna.

 
Sprawy związane ze Strefą Płatnego Parkowania (SPP),

- kontrola uiszczania opłat za postój pojazdów w SPP w Piasecznie,

- serwis techniczny parkomatów i przyjmowanie zgłoszeń o niesprawności urządzeń,

- przyjmowanie wniosków i wydawanie abonamentów,

- prowadzenie postępowania windykacyjnego,

- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,

- przyjmowanie skarg i wniosków.

 

  1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego - Naczelnik Wydziału: Włodzimierz Rasiński.

Szczegółowe Informacje: Biuro Strefy Płatnego Parkowania (BSPP) adres 05-500 Piaseczno, ul. Józefa Sierakowskiego 1, Wiesław Sokołowski - Telefon (22) 726 00 90, kom. +48 512 891 504.

 
2. Wymagane dokumenty:

Karta abonamentu mieszkańca SPP.

W celu wyrobienia karty abonamentu mieszkańca należy zgłosić się do biura strefy płatnego parkowania i wypełnić wniosek przedstawiając następujące dokumenty:

1)  dowód osobisty wnioskującego lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

2)  potwierdzenie zameldowania na pobyt stały wydane przez właściwy organ,

3)  dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym, na który przysługiwało będzie prawo do opłaty abonamentowej albo umowę leasingu lub sprzedaży pojazdu na raty, zawartej z firmą leasingową lub bankiem,

     oraz inne dokumenty potwierdzające prawo do opłaty abonamentowej.

Karta abonamentu użytkownika SPP.

W celu wyrobienia karty abonamentu użytkownika należy zgłosić się do biura strefy płatnego parkowania i wypełnić wniosek przedstawiając następujące dokumenty:

1) dowód osobisty wnioskującego lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

2) dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym.


3. Opłaty.

Rada Miejska w Piasecznie, Uchwałą Nr 1053/XXXVI/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6256), ustaliła:
1. Opłaty za postój pojazdów samochodowych w SPP w następujących stawkach:

1)  za pierwsze 45 minut postoju, jednorazowo w danym dniu -  0,00 zł
2)  za pierwszą  godzinę postoju - 2,50 zł
3)  za drugą godzinę postoju - 3,00 zł
4)  za trzecią godzinę postoju - 3,50 zł
5) za czwartą i  każdą następną godzinę postoju - 2,50 zł

2. Opłatę abonamentową dla mieszkańca SPP, z góry za okres 12 miesięcy w wysokości  120 zł.

3. Miesięczną opłatę abonamentową dla użytkownika SPP w wysokości 300 zł., bez zastrzeżonego stanowiska postojowego.

4. Opłatę zryczałtowaną za postój na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (koperta) wyznaczonych w SPP w wysokości:

a) za 10 godzin w czasie funkcjonowania SPP w dni robocze od poniedziałku do piątku –   500 zł miesięcznie za 1 stanowisko,

b) za 24 godziny na dobę w dni robocze od poniedziałku do piątku – 900 zł miesięcznie  za jedno stanowisko.


4. Termin załatwienia sprawy.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie abonamentu wraz z kompletem dokumentów i dokonania opłaty w kasie urzędu, abonament zostanie wydany wnioskującemu w tym samym dniu.

Pozostałe sprawy takie jak; reklamacje, wnioski i skargi będą rozpatrywane zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).


5. Tryb odwoławczy.

1) Kierujący lub właściciel pojazdu, kwestionujący zasadność wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, może złożyć reklamację w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.

2) Do reklamacji muszą być dołączone uzasadniające ją, wiarygodne dokumenty, np. oryginał biletu kontrolnego z wpisanym poprawnie numerem rejestracyjnym, oryginał karty parkingowej.

3) Trybu odwoławczego od nieuznanej reklamacji nie przewiduje się.

4) W przypadku uznania reklamacji, wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.

5)  Nieuwzględnienie złożonej reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o wyniku jej rozpatrzenia.

6) Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie określonym w ust. 5 i ust. 10 ww. Uchwały podlega ściągnięciu

w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Reklamację można składać osobiście w Biurze Strefy Płatnego Parkowania ul. Józefa Sierakowskiego 1, 05-500 Piaseczno lub pocztą elektroniczną na adres e-mail; bspp@piaseczno.eu .


6. Podstawa prawna.

Uchwała Nr 1053/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6256).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 

7. Uwagi.

Opłatę abonamentową wpłaca się w Kasie Urzędu.

Opłatę dodatkową można wpłacić;

- w Kasie Urzędu

- przelewem bankowym na numer konta bankowego wskazany na Wezwaniu do uiszczenia  opłaty dodatkowej

- w dowolnym parkomacie SPP.

 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania mieści się przy ulicy Józefa Sierakowskiego 1 i jest czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Telefon/fax - 22 7260090, adres e-mail – bspp@piaseczno.eu

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze i jest czynna:
poniedziałek w godzinach 8.00-18.00
wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Załączniki:

Nr 1053_XXXVI_2017 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
Druk reklamacyjny.
Wniosek o abonament użytkownika SPP Piaseczno.
Wniosek o abonament mieszkańca SPP Piaseczno.
Nr 1061_XXXVII_2017 w sprawie zmiany uchwały 1053.XXXVI.2017 - strefa płatnego parkowania